تحلیل ساختاری نقش عوامل سرمایه ای در امید به آینده جوانان (مورد مطالعه: جوانان استان آذربایجان شرقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ،ایران

2 عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

چکیده

امروزه، امیدواری به مثابه بنیادی ترین انگاره جوانان در عرصه پیشرفت اجتماعی محسوب می شود. از طرفی اشکال سه گانه سرمایه می تواند مهترین عامل در تقویت امید به آینده جوانان مورد توجه قرار گیرد. در پژوهش حاضر امید به آینده در ارتباط با عوامل سرمایه‌ای شامل سرمایه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی – تحلیلی و پیمایشی است. جامعه آماری جوانان 15 تا 29 ساله استان آذربایجان شرقی هستند که 613 نفر از آنها با فرمول کوکران و به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای در سال 1398 انتخاب شده‌اند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه‌ استاندارد امید به آینده اسنایدر و برای تحلیل داده ها از SPSS و LISREL استفاده شده است. یافته های توصیفی پژوهش نشان می‌دهد که، میانگین درصدی امید به آینده جوانان مورد مطالعه 23/62 درصد می‌باشد که نشان می‌دهد امید به آینده از وضعیت متوسط به بالایی در میان جوانان برخوردار است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه‌ها نیز نشان می‌دهد که وضعیت تاهل و سن رابطه ای با امید به آینده جوانان نداشته ولی میانگین امید به آینده به تفکیک شهرستان محل سکونت و وضعیت اشتغال تفاوت معنی‌داری داشته است. همچنین امید به آینده با سرمایه اجتماعی و فرهنگی رابطه مثبت و معنی‌داری داشته ولی با سرمایه اقتصادی رابطه معنی‌داری ندارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان می‌دهد که اشکال سه گانه سرمایه (اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) حدود 26 درصد واریانس امید به آینده را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Analysis of the role of capital factors in hope for the future of youth (The case of East Azerbaijan youth)

نویسندگان [English]

 • Saeed Soltani 1
 • Mohammad-Bagher Alizadeh Aghdam 2
1 Faculty member of Sociology, Urmia university
2 faculty member of Sociology, University of Tabriz
چکیده [English]

Today, hope is considered as the most fundamental idea of youth in the field of social development. On the other hand, the three forms of capital can be considered the most important factor in strengthening hope for the future of youth. In the present study, the study of hope for the future has been considered in relationship with capital factors including social, capital and economic capital has been investigated. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical and survey in terms of data collection. Statistical population is young people aged 15 to 29 years in East Azerbaijan province, 613 of whom have been selected using Cochran's formula and multi-stage cluster sampling at 2018. To collect the data, were used Snyder standard hope questionnaire. Findings show that the average percentage of hope for the future of the studied youth is 62.23%, which shows that the hope for the future has a moderate to high status among young people. The results of testing the hypotheses show that marital status and age were not related to hope for the future of young people, but the average hope for the future was significantly different by city of residence and employment status. Also, hope for the future has a positive and significant relationship with social and cultural capital, but it does not have a significant relationship with economic capital. The results of regression analysis show that the three forms of capital explain about 26% of the variance of the hope for the future.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hope for the Future
 • Social Capital
 • Cultural Capital
 • economic capital
 • Youth

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 28 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 22 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401