سوء رفتار مربیان و اثربخشی ادراک شده ورزشکاران از مربیگری: نقش واسطه ای ‏ رابطه مربی- ورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

3 استادیارگروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش‌های زیادی در زمینه شناخت رفتار مربیان و تاثیر آنها بر روابط میان ورزشکار و مربی انجام گرفته است. بااین‌وجود، در زمینه ‏تاثیر سوءرفتار مربی برروی ورزشکارتحقیقات کمی انجام شده است. هدف از این پژوهش، بررسی تجربه بازیکنان نخبه بسکتبال ‏بانوان ایران از سوءرفتار در رابطه مربی- ورزشکار و تاثیر آن بر روی مربیگری ادراک‌شده از سوی‎ ‎ورزشکار است.‏

این مطالعه به روش توصیفی-همبستگی بود. جامعۀ آماری شامل تمام ورزشکاران زن تیم‎‌‎های شرکت‎‌‎کننده در مسابقات لیگ دسته یک ‏و سوپرلیگ بسکتبال با تعداد ۲۳۰ نفرتشکیل می‌دهند. داده‌ها از سه منبع جمع‌آوری شده است: پرسشنامه 16 گویه‌ای محقق ساخته ‏سوءرفتار‎ ‎‏(‏‎ ‎‏88/0 =‏‎(α، پرسشنامه 11 گویه‌ای رابطه مربی-ورزشکار (88/0 =‏‎( α‏ و هم‌چنین نسخه اقتباسی مقیاس 24 گویه‌ای ‏اثربخشی مربیگری ‏‎ ‎‏(92/0 =‏‎( α‏. روایی و پایایی مقیاس سورفتار بررسی و تایید شد. برای مطالعه مدل مفهومی، متغیرها وارد آزمون ‏مدل سازی معادلات ساختاری شدند و با استفاده از نرم‌افزار لیزرل8.5 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سوءرفتار مربیان ‏نسبت به ورزشکاران، بر دو مؤلفه دیگر مستقیم و منفی است (۵۹/۰-= β) و (۴۹۲/۰-= β). بااین‌حال، تاثیر متقابل دو مؤلفه رابطه ‏مربی-ورزشکار و اثربخشی ادراک‌شده از مربیگری ورزشی بر سوءرفتار مربیان تایید نگردید. هم چنین نتایج نشان داد که متغیرهای ‏رابطه مربی-ورزشکار دارای تاثیر مثبت برروی ادراک ورزشکار از اثربخشی مربیگری (۷۸/۰= β) تاثیر مثبت دارد.اگر مربیان می-‏خواهند، ورزشکاران درک مثبتی از تاثیر مربیگری داشته باشند و خواهان یک رابطه مثبت با ورزشکاران هستند، باید بر روی ‏گرایشات رفتاریشان و پیامدهای آنها آگاهی کامل داشته باشند. ‏

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 08 مرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 08 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401