شناسایی راهکارها و پیامدهای توسعه مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ، کارشناس ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشگاه ایوان کی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر شناسایی پیامدها و راهکارهای توسعه مسئولیت‌ اجتماعی ورزشکاران مشهور بود. تحقیق حاضر به شیوه کیفی انجام شد. در این مطالعه توصیفی_کاربردی، از رویکرد تحلیل تماتیک استفاده گردید. جامعه آماری را کلیه صاحب‌نظران در حیطه مسئولیت اجتماعی در ورزش، در سه گروه علمی، اجرایی و ورزشی تشکیل داده‌اند. نمونه‌گیری به صورت هدفمند انجام شد که با 16 مصاحبه، اشباع نظری صورت گرفت. در بخش پیامدهای توسعه مسئولیت اجتماعی تعداد 52 کد باز بدست آمد که در 13 مقوله محوری قرار گرفت. در نهایت نیز از مقوله‌های بدست آمده، 5 مفهوم توسعه پایدار، توسعه ورزشی، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی، توسعه فردی_سازمانی بدست آمد. در بخش راه‌کارهای توسعه مسئولیت اجتماعی تعداد 50 کد باز بدست آمد که در 9 مقوله محوری قرار گرفت. در نهایت نیز از مقوله‌های بدست آمده، 7 مفهوم تبلیغاتی_رسانه‌ای، سیاست‌گذاری، تحقیقاتی، انگیزشی، فرهنگ‌سازی، توسعه فردی و ارتباطات بدست آمد. از نتایج حاصل می‌توان در جهت تکمیل مبانی نظری مسئولیت اجتماعی در ورزش، سود برد. همچنین سازمان‌های ذی‌ربط می‌توانند از این نتایج جهت ارتقاء و نهادینه‌سازی مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور بهره گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Consequences and providing solutions for development of Social Responsibility of Famous Athletes

نویسندگان [English]

 • Salman Alavi 1
 • Ahmad Mahmoudi 2
 • Farzad Ghafouri 3
 • Ahmad Gerami 4
1 Master's Degree, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 نتی
4 ات
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify Consequences and providing solutions for development of Social Responsibility of Famous Athletes. The research was descriptive and applied that was utilized a thematic analysis. The population included of all the experts in the field of social responsibility in sport, in three scientific, executive and sports groups. We Interviewed 16 subjects by a purposive sampling method. In the section of the consequences of social responsibility development, we obtained 52 open codes in 13 categories which ranked in 13 categories. Finally, we obtained five categories: sustainable development, sports development, political development, cultural development, and individual-organizational development. In the section of providing solutions, we obtained 50 open codes which put in 9 categories. Finally, we obtained seven categories of advertising-media, policy making, research, motivation, culture making, individual development, and communication. We can use these results to complete the theoretical foundations of social responsibility in sport. Also, the relevant organizations can use these results to promote and institutionalize the social responsibility of famous athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ethic
 • Famous Athlete
 • Philanthropy
 • Social Responsibility

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 12 بهمن 1399
 • تاریخ بازنگری: 31 اردیبهشت 1400
 • تاریخ پذیرش: 24 بهمن 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401