شناسایی راهکارها و پیامدهای توسعه مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ، کارشناس ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشگاه ایوان کی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر شناسایی پیامدها و راهکارهای توسعه مسئولیت‌ اجتماعی ورزشکاران مشهور بود. تحقیق حاضر به شیوه کیفی انجام شد. در این مطالعه توصیفی_کاربردی، از رویکرد تحلیل تماتیک استفاده گردید. جامعه آماری را کلیه صاحب‌نظران در حیطه مسئولیت اجتماعی در ورزش، در سه گروه علمی، اجرایی و ورزشی تشکیل داده‌اند. نمونه‌گیری به صورت هدفمند انجام شد که با 16 مصاحبه، اشباع نظری صورت گرفت. در بخش پیامدهای توسعه مسئولیت اجتماعی تعداد 52 کد باز بدست آمد که در 13 مقوله محوری قرار گرفت. در نهایت نیز از مقوله‌های بدست آمده، 5 مفهوم توسعه پایدار، توسعه ورزشی، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی، توسعه فردی_سازمانی بدست آمد. در بخش راه‌کارهای توسعه مسئولیت اجتماعی تعداد 50 کد باز بدست آمد که در 9 مقوله محوری قرار گرفت. در نهایت نیز از مقوله‌های بدست آمده، 7 مفهوم تبلیغاتی_رسانه‌ای، سیاست‌گذاری، تحقیقاتی، انگیزشی، فرهنگ‌سازی، توسعه فردی و ارتباطات بدست آمد. از نتایج حاصل می‌توان در جهت تکمیل مبانی نظری مسئولیت اجتماعی در ورزش، سود برد. همچنین سازمان‌های ذی‌ربط می‌توانند از این نتایج جهت ارتقاء و نهادینه‌سازی مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور بهره گیرند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 12 بهمن 1399
  • تاریخ بازنگری: 31 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 24 بهمن 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401