تحلیل رفتار سیاسی در سازمان های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد قزوین، قزوین

3 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد قزوین

چکیده

.در فضای رقابتی امروز داشتن رفتار سیاسی کسب و کارها را در رسیدن به مزیت رقابتی سازمان‌ها یاری می‎کند. هدف از انجام این تحقیق تحلیل رفتار سیاسی مدیران در سازمان‌های ورزشی است. استراتژی تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را مدیران فدراسیون‌ها، وزارت ورزش و جوانان و ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها و نیز روسای هئیت‌های ورزشی استان‌ها که دربرگیرنده 250 نفر زن و مرد است، که 104 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در پژوهش شرکت کردند. به منظور گردآوری داده‌ها از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. جهت اطمینان از پایایی ابزار اندازه‌گیری تحقیق از سه معیار آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و پایایی rho_a و به منظور تعیین روایی از روایی همگرا (میانگین واریانس استخراجی متغیرها) و روایی واگرا (آزمون فورنل و لارکر، بارهای‌عرضی و آزمون HTMT) استفاده گردید. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تکنیک مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Smart Pls بهره گرفته شده است. یافته‌های تحقیق نشان داده است که رفتار سیاسی بر تصمیم‎گیری مدیران و هویت سازمانی تاثیر منفی داشته و تصمیم‌گیری مدیران بر هویت سازمانی تاثیر مثبت دارد. به طور کلی نتایج نشان داد که رفتارسیاسی مطلوب مدیران در سازمان-های ورزشی می‎تواند به توسعه خردمندی سیاسی در فرایند تصمیم‌گیری، تغییر و تحول سازمان، افزایش رضایت شغلی، اندازه‎گیری اثربخشی سازمان، به کارگیری مدیریت مشارکتی و افزایش قدرت در کارکنان موثر واقع گردد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 21 بهمن 1399
  • تاریخ بازنگری: 22 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 20 بهمن 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401