مدل مدیریت بحران در برگزاری رویدادهای ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 گروه تربیت بدنی، واحد مجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان،ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی جامع مدیریت بحران در برگزاری رویدادهای ورزشی انجام شد. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریة داده بنیاد با رویکرد سیستماتیک بود. جامعة آماری این پژوهش شامل کلیه صاحبنظران و متخصصان در حیطه نظری تحقیق و مدیران ارشد ورزشی، باسابقه اجرایی گسترده دربرگزاری رویدادها در سازمان‎های ورزشی بود. دراین تحقیق از روش نمونه گیری هدفمند مبتنی بر رویکرد نظری استفاده شد. جمع‌آوری اطلاعات به شیوه گلوله برفی تا اشباع نظری داده‎ها ادامه یافت و تعداد 14مصاحبة فردی نیمه ساختار یافته انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد راهبرد‌های مبتنی بر توجه به الگوی منابع و زیر ساخت‌ها، عوامل بسترساز (تخصص و ویژگی‌های کارکنان و کادر، مدیریت سازمان، انعطاف پذیری و سرعت سازمانی و ارزشیابی از بحران)؛ عوامل مداخله‌گر (قوانین کلان، زیر ساخت‌های موجود و مدیریت کلان) پیامدهای سیاست گذاری راهبردی، مدیریت کارآمد، ارزشیابی، تغییر، تطبیق و سازماندهی را در پی خواهد داشت.در زمینه مدیریت بحران در رویدادهای ورزشی قبل، حین و بعد از وقوع بحران، منابع و زیر ساخت‌ها عامل و مساله مهمی است که در مدل مدیریت بحران نقشی کلیدی و محوری دارد و بر این اساس می‌توان از مدل طراحی شده در زمینه مدیریت بحران در رویدادهای ورزشی کمک گرفت.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 19 بهمن 1399
  • تاریخ بازنگری: 06 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 20 بهمن 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401