نقش ورزش در خانه در زمان شیوع ویروس کرونا بر وضعیت کیفیت زندگی سالمندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد آیت ا... آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.

چکیده

سالمندی دوره حساسی از زندگی است و توجه به کیفیت زندگی سالمندان به خصوص در شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا اهمیت زیادی دارد. هدف از تحقیق حاضر نقش ورزش در خانه در زمان شیوع ویروس کرونا بر وضعیت کیفیت زندگی سالمندان بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه سالمندان بالای 60 سال استان خراسان شمالی بودند. نمونه گیری به صورت در دسترس انجام شد و تعداد نمونه های تحقیق 168 نفر بود. به منظور گردآوری داده های این تحقیق از پرسشنامه SF-36 استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها، آزمون کاموگروف اسمیرنوف و آزمون یومن ویتنی و فریدمن استفاده شد. تمام عملیات آماری با استفاده از نرم افزار Spss-22 در سطح معناداری 05/0≤ P انجام شد. سالمندان فعال نسبت به سالمندان غیرفعال در شاخص های مشکلات جسمانی، مشکلات عاطفی، محدودیت عملکرد بدنی، انرژی و سرزندگی، سلامت روانی، سلامت عمومی، و درد بدنی از کیفیت زندگی بالاتری برخوردار بودند، لیکن در شاخص عملکرد اجتماعی تفاوت معناداری مشاهده نشد. سلامت روانی و سلامت عمومی به عنوان مهمترین ابعاد کیفیت زندگی سالمندان شناخته شد. با توجه اهمیت فعال بودن افراد در دوران شیوع ویروس کرونا، ورزش کردن و فعالیت بدنی منظم می تواند در بهبود کیفیت زندگی سالمندان تاثیر بسزایی داشته باشد و لذا، پیشنهاد می شود که خانواده هایی که افراد سالمند دارند و نیز مراکز نگهداری سالمندان نسبت به تشویق سالمندان به انجام فعالیت های بدنی اقدام نمایند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 22 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 17 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401