نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد آیت ا... آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.

چکیده

سالمندی دوره حساسی از زندگی است و توجه به کیفیت زندگی سالمندان به خصوص در شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا اهمیت زیادی دارد. هدف از تحقیق حاضر نقش ورزش در خانه در زمان شیوع ویروس کرونا بر وضعیت کیفیت زندگی سالمندان بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه سالمندان بالای 60 سال استان خراسان شمالی بودند. نمونه گیری به صورت در دسترس انجام شد و تعداد نمونه های تحقیق 168 نفر بود. به منظور گردآوری داده های این تحقیق از پرسشنامه SF-36 استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها، آزمون کاموگروف اسمیرنوف و آزمون یومن ویتنی و فریدمن استفاده شد. تمام عملیات آماری با استفاده از نرم افزار Spss-22 در سطح معناداری 05/0≤ P انجام شد. سالمندان فعال نسبت به سالمندان غیرفعال در شاخص های مشکلات جسمانی، مشکلات عاطفی، محدودیت عملکرد بدنی، انرژی و سرزندگی، سلامت روانی، سلامت عمومی، و درد بدنی از کیفیت زندگی بالاتری برخوردار بودند، لیکن در شاخص عملکرد اجتماعی تفاوت معناداری مشاهده نشد. سلامت روانی و سلامت عمومی به عنوان مهمترین ابعاد کیفیت زندگی سالمندان شناخته شد. با توجه اهمیت فعال بودن افراد در دوران شیوع ویروس کرونا، ورزش کردن و فعالیت بدنی منظم می تواند در بهبود کیفیت زندگی سالمندان تاثیر بسزایی داشته باشد و لذا، پیشنهاد می شود که خانواده هایی که افراد سالمند دارند و نیز مراکز نگهداری سالمندان نسبت به تشویق سالمندان به انجام فعالیت های بدنی اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of exercise at home during the outbreak of coronavirus on the quality of life of the elderly

نویسندگان [English]

  • Mohammadali Noudehi 1
  • Mohammad Sanaei 2
  • Amir Mohammad Hedayati 3

1 Department of physical educatuion, Gorgan Branch, Islamic Azad university, Gorgan, Iran

2 Assistant professor, Department of Physical Education, Chalus Branch, Islamic Azad University, Chalus, Iran.

3 Ph.d Student of sport management, Ayatollah Amoli branch, Islamic Azad University, Amol, Iran

چکیده [English]

Elderly is a critical period of life and it is very important to pay attention to the quality of life of the elderly, especially in critical situations of the outbreak of coronavirus. The aim of the present study was to investigate the role of home exercise during coronavirus outbreak on the quality of life of the elderly. The study is a descriptive research including a sample population of 168 elderly over 60 years old in North Khorasan province in Iran. Convenience sampling was performed. To obtain the required data, a Short Form-36 (SF-36) questionnaire was used. For statistical analysis, Kolmogorov- Smirnov (K-S) test and Mann–Whitney U test were used. All the statistical operations were done using SPSS Statistics 22 in significance level of P≤0.05. The results of study indicate the active elderly enjoyed a higher quality of life than the non-active ones considering indicators such as physical and emotional problems, physical performance limitations, and public health and pain. However, in terms of social function indicator, no significant difference was noted between them. Given the importance of people being active during the coronavirus outbreak, exercise and regular physical activity can have a significant impact on improving the quality of life of the elderly, and therefore, it is recommended that families with the elderly and nursing homes to encourage the elderly should engage in physical activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elderly
  • Quality of life
  • Physical activity
  • coronavirus