مقایسة مشکلات تورهای گردشگری ورزشی در رویدادهای داخلی و خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، گرگان، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسة مشکلات تورهای گردشگری ورزشی در رویدادهای داخلی و خارجی بود که طرح کلی پژوهش آمیخته کیفی-کمی که بخش کیفی به روش داده بنیاد و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند با 13 نفر از متخصصان ورزشی و فعالان گردشگری ورزشی به روش نمونه‌گیری هدفمند و در حد اشباع نظری انجام و در بخش کمی به روش توصیفی-پیمایشی که جامعه آماری گردشگران تورهای داخلی 320 نفر به روش جدول مورگان و نمونه‌گیری در دسترس و گردشگران تورهای رویدادهای خارجی 100 نفر به روش در دسترس-تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از ترکیب بخش کیفی و پیشینه تحقیق که دارای 45 گویه در قالب 8 عامل بود و همچنین روایی و پایایی بخش کیفی و کمی نیز انجام و مورد تأیید قرار گرفت. با توجه به یافته‌های بخش کیفی، هشت عامل حمل‌ونقل، زیرساخت‌ها، فرهنگی، ایمنی و امنیت، بلیت‌فروشی، مدیریتی، اقتصادی و اقامتی به‌عنوان مشکلات تورهای گردشگری ورزشی در رویدادهای داخلی و خارجی شناسایی شدند. در بخش کمی عوامل شناسایی‌شده با توجه به بار عاملی به ترتیب عوامل مدیریتی، فرهنگی، ایمنی و امنیت، بلیت‌فروشی، اقتصادی، اقامتی، زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل رتبه‌بندی شدند. همچنین مقایسه دو گروه تورهای گردشگری ورزشی در رویدادهای داخلی و خارجی نشان داد که عوامل بلیت‌فروشی، حمل‌ونقل، اقتصادی و ایمنی و امنیتی در گروه مربوط به تورهای گردشگری رویدادهای داخلی و عوامل مدیریتی، اقامتی و فرهنگی در گروه مرتبط با تورهای گردشگری رویدادهای ورزشی خارجی از بالاترین اهمیت برخوردارند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 13 مرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 27 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401