راهبردهای اولویت‌دار بخش ورزش استان کهگیلویه و بویراحمد: تلفیق رویکرد آمایش سرزمینی و ماتریس QSPM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران

3 دانشیارمدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی ، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران،

4 استادیار، گروه مدیریت، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر تدوین راهبردهای اولویت‌دار بخش ورزش استان کهگیلویه و بویراحمد با رویکرد تلفیقی آمایش سرزمینی و ماتریس QSPM بود. جامعه‌ آماری پژوهش خبرگان بخش ورزش استان کهگیلویه و بویراحمد بودند. با استفاده از دو روش نمونه‌گیری نظری و گلوله‌ برفی تا رسیدن به اشباع نظری (205 نفر) نمونه‌گیری ادامه پیدا کرد. ابزار پژوهش، چک‌لیست محقق ساخته بود که در آن از پاسخ‌دهندگان خواسته شد وضعیت موجود ورزش را فهرست کنند، ضمن اینکه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ارائة مدل به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت و بخشی از اطلاعات به دست آمده در محیط نرم‌افزار Arc – GIS و ماتریس‌های راهبردی از جمله QSPM تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد، توزیع غیرمتوازنی از زیرساخت‌های سخت‌افزاری و انسان افزاری ورزشی در پهنه بخش ورزش استان کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد. مهم‌ترین اهداف کلان سند ارتقای نگرش آمایشی در سیاست‌گذاری‌ها و ارتقای همگرایی و هماهنگی بین بخشی در بخش ورزش استان کهگیلویه و بویراحمد می‌باشد. ایجاد و تعمیق نگرش آمایشی برای برقراری توازن در فاکتورهای آمایشی، هم‌افزایی هر چه بهتر فعالیت‌های ورزشی می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین استراتژی‌های بخش ورزش استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر گرفته شود. به‌طورکلی ایجاد و تعمیق نگرش آمایشی برای برقراری توازن در فاکتورهای آمایشی، هم‌افزایی هر چه بهتر فعالیت‌های ورزشی می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین استراتژی‌های بخش ورزش استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 21 شهریور 1400
  • تاریخ بازنگری: 24 آذر 1400
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401