طراحی و آزمون مدل کاربست تحقیقات ورزشی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارمند اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

چکیده

چکیده

هدف از این پژوهش طراحی و آزمون مدل کاربست تحقیقات ورزشی کشور بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل اساتید و مدیران حوزه علمی ورزش کشور بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت برای مدلسازی در نرم‌افزار smart pls برآورد، و با روش قضاوتی نمونه‌گیری انتخاب شد (162 نفر). ابزار پژوهش پرسشنامه مستخرج از مرحله کیفی نظامند بود. روایی ابزار از نظر متخصصان (روایی محتوایی) و شاخص‌های برازش مدل (پایایی و روایی سازه) استفاده گردید. چهار سطح مفهومی مدل و ابعاد شامل؛ اکوسیستمی (ظرفیت‌های نظام علمی، توسعه سیستم ورزش و تحولات علمی ورزش بین‌المللی)، سیستمی (قابلیت‌های بخش اجرایی، صنعت، سیستم علمی ورزش)، ساختاری (مدیریت پژوهشی، تأمین منابع، خدمات پژوهشی و توسعه پژوهش) و کارکردی (کاربست‌پذیری، دامنه و پیامدهای کاربست) است. نتایج نشان داد که براساس نتایج تحلیل عاملی و مدل‌های اندازه‌گیری، ابعاد متغیرهای مدل به طور معنی‌داری تبیین کننده آن‌ها بودند. نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد که روابط بین متغیرهای مدل معنی‌دار است. شاخص‌های برازش نیز در سطح مطلوبی مورد تایید قرار گرفتند. براساس نتایج به مدیریت پژوهشی در حوزه ورزش پیشنهاد می‌شود که کاربست تحقیقات ورزشی را به عنوان یک جریان سیستمی و راهبردی تعریف نمایند و همزمان با ارتقای قابلیت کاربست‌پذیری تحقیقات ورزشی به ظرفیت‌سازی در محیط علمی، اجرایی، صنعتی و اجتماعی ورزش بپردازند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 10 بهمن 1400
  • تاریخ بازنگری: 18 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 23 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401