طراحی مدلی مناسب در ورزش سوارکاری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه گنبد کاووس

2 هیات علمی دانشگاه مازندران

3 دانشگاه مازندران

4 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

چکیده

شناسایی روندها و پیشران‌های اصلی موثر و شناخت مدلی مناسب می‌تواند در آینده ورزش سوارکاری و صنعت اسب تاثیر گذار باشد. لذا هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی مناسب در ورزش سوارکاری می‌باشد. بدین منظور یک طرح آمیخته اکتشافی در دوفاز کیفی (26 نفر) به روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی و فاز کمی (395 نفر) با استفاده از نمونه‌برداری تصادفی ساده انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل افراد آگاه در حوزه صنعت اسب و سوارکاری بودند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق-ساخته با هشت پیشران مدیریتی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، علم و فناوری، قانونی، محیط زیست، کالبدی و صنعت اسب به صورت مقیاس لیکرت 5 ارزشی استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار smartPLS استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که در پیشران‌های مدیریتی ( ) وپیشران اقتصادی ( )، مهمترین مولفه‌های اصلی تبیین‌کننده الگوی مسیر در ورزش سوارکاری بودند. لذا با توجه به نتایج تحقیقات حاضر تهیه پروفایل مناسب از روندهای موثر در قالب پیشران‌های ذکر شده و همچنین هماهنگی بین سازمان‌ها ازجمله وزارت ورزش جوانان، وزارت جهاد کشاورزی و فدراسیون سوارکاری، بتوان آینده درخشانی را در حوزه صنعت اسب و سوارکاری در نظر داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a suitable model in equestrian sports in Iran

نویسندگان [English]

 • ALI CHORI 1
 • seyed mohamad hossein razavi 2
 • Morteza Dousti 3
 • farzam farzan 4
1 Faculty of Gonbad Kavous University
2 Faculty of Mazandaran University
3 University of Mazandaran
4 Associate Professor of Sport Management, University of Mazandaran
چکیده [English]

Identifying key effective trends and propels and recognizing the right pattern can have an impact on the future of equestrian sport and the horse industry. Therefore, the purpose of this study was to design a suitable model in equestrian sport. For this purpose, a qualitative two-phase exploratory design (n = 26) was performed by snowball sampling and quantitative phase (n = 395) using simple random sampling. The research population included knowledgeable people in the field of horse and horse riding. A five-point Likert scale was used to collect the data. SmartPLS software was used to analyze the data. Factor analysis results showed that in managerial and economic propulsion , the most important components explaining the path pattern in equestrian sport. Therefore, according to the results of the present study, preparing a suitable profile of effective trends in the form of the mentioned initiatives and also coordination between organizations such as the Ministry of Youth Sports, the Ministry of Jihad Agriculture and the Equestrian Federation can be considered a bright future in the field of horse industry and equestrianism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Model design
 • The horse industry
 • Equestrian Exercise

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 07 بهمن 1398
 • تاریخ بازنگری: 28 خرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401