طراحی مدلی مناسب در ورزش سوارکاری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه گنبد کاووس

2 هیات علمی دانشگاه مازندران

3 دانشگاه مازندران

4 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

چکیده

شناسایی روندها و پیشران‌های اصلی موثر و شناخت مدلی مناسب می‌تواند در آینده ورزش سوارکاری و صنعت اسب تاثیر گذار باشد. لذا هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی مناسب در ورزش سوارکاری می‌باشد. بدین منظور یک طرح آمیخته اکتشافی در دوفاز کیفی (26 نفر) به روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی و فاز کمی (395 نفر) با استفاده از نمونه‌برداری تصادفی ساده انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل افراد آگاه در حوزه صنعت اسب و سوارکاری بودند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق-ساخته با هشت پیشران مدیریتی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، علم و فناوری، قانونی، محیط زیست، کالبدی و صنعت اسب به صورت مقیاس لیکرت 5 ارزشی استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار smartPLS استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که در پیشران‌های مدیریتی ( ) وپیشران اقتصادی ( )، مهمترین مولفه‌های اصلی تبیین‌کننده الگوی مسیر در ورزش سوارکاری بودند. لذا با توجه به نتایج تحقیقات حاضر تهیه پروفایل مناسب از روندهای موثر در قالب پیشران‌های ذکر شده و همچنین هماهنگی بین سازمان‌ها ازجمله وزارت ورزش جوانان، وزارت جهاد کشاورزی و فدراسیون سوارکاری، بتوان آینده درخشانی را در حوزه صنعت اسب و سوارکاری در نظر داشت.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 07 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 28 خرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401