طراحی نقشه و جاری سازی استراتژی های منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد BSC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت، تربیت بدنی، دانشگاه آزاد، یاسوج، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از این پژوهش، طراحی نقشه و جاری سازی استراتژی های منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد کارت امتیازی متوازن بود. روش پژوهش، توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. داده های تحقیق به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کمی و کیفی) گردآوری شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی، شامل مسئولین و کارشناسان ستادی وزارت ورزش و جوانان و مدیران کل ورزش و جوانان استان ها، برابر با 65 نفر و در بخش کیفی تعداد 12 نفر از خبرگان بودند. به دلیل محدودیت اعضا، نمونه آماری با جامعه، برابر (تمام شمار) در نظر گرفته شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه و پایایی با آزمون آلفای کرونباخ تایید شد (85/0=α ). برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش استقرای منطقی و جلسات شورای راهبردی و در بخش توصیفی و کمی از آلفای کرونباخ و درصد فراوانی استفاده شد. یافته ها نشان داد که در نظام مدیریت منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان، 4 منظر (بهره وری، ذینفعان، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری)، 26 هدف استراتژیک، 32 سنجه و 39 اقدام و ابتکار وجود دارد. می توان نتیجه گرفت که با توجه به ارتبـاط بـین اسـتراتژی هـا بـا اهـداف استراتژیک، سنجه ها و اقدامات و ابتکارات منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان در منظرهای مختلـف، عـلاوه بـر اجـرای اسـتراتژی، قابلیـت ایجـاد زمینـه تحقّـق اهـداف بلندمدت این سازمان را در یک قالب علمی و هدفمند دارد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 06 آذر 1399
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401