تدوین برنامه راهبردی کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر،تدوین برنامه راهبردی کمیته داوران فوتبال ایران است.روش تحقیق حاضرازنوع مطالعات استراتژیک وزمینه یابی بوده که به شکل میدانی وبه روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل دو بخش کیفی وکمی بود. بخش کیفی شامل: شورای راهبری واعضای هیأت رئیسه فدراسیون، اعضای کمیته و دپارتمان داوران فدراسیون فوتبال که تعداد آنها 21 نفر بودوباتوجه به محدودیت جامعه آماری،تمام جامعه به صورت کل شمار به عنوان نمونه مورداستفاده قرارگرفت. بخش کمی شامل:کلیه داوران ملی وبین المللی(مردوزن) که مجموعاً تعداد آنها حدود 255 نفر می‌باشد.باتوجه به محدودیت اعضای جامعه،تعدادنمونه این تحقیق باتعداد جامعه برابرمی باشد و نمونه گیری به صورت کل شمار صورت گرفت.نحوه جمع آوری اطلاعات دربخش کیفی انجام جلسات شورای راهبردی،مصاحبه بانخبگان داوری واستفاده ازپرسشنامه بازجهت بررسی وضعیت موجود کمیته داوران فدراسیون فوتبال،جستجوی اسنادبالادستی واینترنتی نسبت به بررسی ادبیات موضوع وپیشیینه تحقیق با هدف شناخت وضعیت مطلوب برای تدوین برنامه راهبردی مبادرت شد.دربخش کمی پرسشنامه پژوهش با کمک متخصصان مدیریت ‌ورزشی وداوری فوتبال به ‌روش محقق‌ساخته طراحی شد.روایی پرسشنامه ازطریق نظر استادان وخبرگان وپایایی(با آزمون آلفای‌کرونباخ 93%)تأییدگردید.پس ازتجزیه وتحلیل نقاط قوت،ضعف،فرصت و تهدید نسبت به تشکیل ماتریس ارزیابی هریک ازعوامل داخلی وخارجی اقدام ومحرزشدکه کمیته داوران فدراسیون فوتبال درموقعیتST یارقابتی قرار داردوتعداد 10راهبرد شامل: 1 راهبرد تهاجمی، 6 راهبرد رقابتی،1راهبرد محافظه کارانه و 2راهبردتدافعی جهت تبدیل نقاط ضعف به قوت وتهدیدهابه فرصت هابرای توسعه کمیته داوران فدراسیون فوتبال ارائه شده است. براساس ارزیابی نمرات راهبردهای کمیته داوران فدراسیون فوتبال درماتریس برنامه ریزی راهبردی(QSPM)، راهبرد ایجاد نظام جبران خدمات به عنوان بهترین راهبرد انتخاب شد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 26 آذر 1398
  • تاریخ بازنگری: 13 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401