ارزیابی نقش سطوح سه گانه (کلان، میان و خرد) در توسعۀ ورزش قهرمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش ارزیابی نقش عوامل سطوح کلان، میانی و خرد در توسعه‌ی ورزش قهرمانی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف توسعه‌ای، و بر اساس روش از نوع مطالعات پیمایشی می‌باشد، و گردآوری داده‌ها به‌صورت میدانی انجام شد. در بخش نظرسنجی از پرسش‌نامه محقق‌ساخته استفاده شد، پرسشنامه‌ی مذکور شامل 56 سؤال در رابطه با شاخص‌های توسعه در سطوح کلان، میانی و خرد و همین‌طور عوامل توسعه مرتبط با فدراسیون‌ها بود، که روایی (صوری، محتوایی و ه) آن توسط نظر اساتید و متخصصان و روایی سازه آن با تحلیل عامل تأییدی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (872/. = α) تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، علاوه‌بر شاخص‌های توصیفی، از تحلیل عاملی تأییدی برای تأیید گویه‌های پرسشنامه، از آزمون تی تک نمونه و آزمون فریدمن برای مقایسه میانگین و رتبه‌بندی عوامل استفاده شد. مقایسه میانگین عوامل نشان داد که بیش‌ترین میانگین و اثرگذاری به‌ترتیب مربوط به سطح خرد، میانی، فدراسیون و سطح کلان می‌باشد. بخش عمده مشکلات توسعه‌ی ورزش قهرمانی مربوط به عوامل موجود در سطح خرد می‌باشد اما در سطح میانی با توجه ویژه به ورزش مدارس و ورزش بانوان می‌توان به توسعه ورزش قهرمانی کمک کرد و فدراسیون‌های ورزشی با انتخاب صحیح رئیس فدراسیون، ایجاد اماکن ورزشی استاندارد و... به توسعه ورزش قهرمانی کمک کنند، در نهایت می‌توان به مشکلات سطح کلان مثل نسبت مدال‌آوری به جمعیت، توزیع صحیح بودجه در ورزش و... پرداخت.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 24 اسفند 1398
  • تاریخ بازنگری: 26 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401