تحلیل عوامل مدیریتی موثر بر باشگاه‌های ورزشی بازیکن‌پرور حاضر در لیگ برتر بسکتبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، جهرم، ایران

2 استاد مدعو گروه مدیریت ورزشی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی و گروه مدیریت ورزش، دانشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه تربیت بدنی، تهران

چکیده

چکیده

هدف پژوهش تحلیل عوامل مدیریتی موثر بر باشگاه‌های ورزشی بازیکن‌پرور حاضر در لیگ برتر بسکتبال است. روش پژوهش آمیخته متوالی (کیفی-کمی) است. 142 بسکتبالیست در 13 تیم لیگ برتری به همراه کادر فنی تیم‌ها به‌عنوان نمونه و برای شناسایی عوامل مدیریتی موثر بر باشگاه‌های بسکتبال و ارائه مدل ISM نیز 19 نفر از کارشناسان بسکتبال انتخاب شدند. شناسایی عوامل موردنظر با روش فراترکیب و تعیین روابط میان آن‌‌ها به کمک مدل-سازی ساختاری-تفسیری انجام شد. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل ساختاری تفسیری با روش میک مک انجام شد. یافته‌ها نشان داد عوامل مدیریتی موثر بر باشگاه‌های ورزشی بازیکن‌پرور 35 عنصر و 7 مؤلفه کلی دارد .این 7 مؤلفه، 62 درصد از واریانس عوامل مدیریتی موثر را تبیین می‌کنند. بر اساس تحلیل ساختاری میک مک دو عامل تمایل باشگاه‌ها به بازیکن‌پروری و توانایی باشگاه در جذب سرمایه بیشتر تحت تأثیر سایر عوامل بوده و از منظر سیستمی جزء عناصر اثرپذیر و وابسته هستند. عوامل برندسازی باشگاه و تعامل با محیط در گروه متغیرهای مستقل قرارگرفته‌اند که دارای قدرت نفوذ و وابستگی ضعیف هستند. عوامل استراتژی‌های دولتی، زیرساخت‌ها و تجهیزات عوامل کلیدی برای باشگاه‌های ورزشی بازیکن‌پرور به شمار می‌روند و قدرت نفوذ بالا و وابستگی پایینی دارند. بر اساس نتایج به-دست آمده هفت مولفه‌ اصلی که می‌تواند موفقیت باشگاه را با تأکید بر فرایند شناسایی، استعدادیابی و پرورش بازیکنان ارتقاء دهد، در نگرش سیستمی یک سامانه را تشکیل می‌دهند که در آن هریک از اجزاء بر دیگر اجزاء موثرند و از همدیگر حمایت می‌کنند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 09 تیر 1399
  • تاریخ بازنگری: 17 مهر 1399
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401