بررسی رابطه علی چابکی سازمانی بر توانمند سازی با نقش میانجی فناوری اطلاعات و سازمان یادگیرنده کارکنان هیئت های اسکیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

دنیا، به ویژه دنیای سازمان‌ها، حالت ثبات ندارد. ما تغییراتی را شاهدیم که نه تنها سریع‌تر از گذشته به وقوع می‌پیوندد بلکه ناپیوسته‌اند. هـدف از انجـام ایـن پژوهش، بررسی تاثیر چابکی سازمانی بر توانمند سازی با نقش میانجی فناوری اطلاعات و سازمان یادگیرنده کارکنان هیئت های اسکیت کشور می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی - همبستگی از نوع معادلات ساختاری بر اساس زمان حال نگر، از نظر هدف کاربردی، و به لحاظ جمع‌آوری اطلاعات میدانی می باشد. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان هیئت های ورزشی اسکیت کشور بودند که تعداد 500 نفر را شامل می شد. نمونه آماری بر اساس جدول مورگان تعداد 225 نفر بود که به صورت تصادفی انتخاب شدند. از 250 پرسشنامه توزیع شده 220 پرسشنامه قابل بررسی بود. از پرسشنامه های چابکی سازمانی گابریل، ناوارو، آکوستا و ونسلی (2015)، سازمان یادگیرنده مدل سنگه، ساخته شده توسط توسلی (1391)، فناوری اطلاعات چناوپس، کریریت وکانگ (2006) و توانمندی سازی کارکنان متیوز، دیاز و کول (2003) برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش استفاده شد. از روش آمار توصیفی برای توصیف میانگین ها و انحراف معیار و از آمار استنباطی مدل معادلات ساختاری برای بررسی رابطه علی بین متغیر ها استفاده گردید. نتایج معادلات ساختاری نشان داد چابکی سازمانی بر توانمند سازی با نقش میانجی فناوری اطلاعات و سازمان یادگیرنده کارکنان هیئت های اسکیت کشور تأثیر دارد. بنابراین برای توانمندی سازمانی کارکنان هیئت های ورزشی اسکیت کشور سازمان چابکی سازمانی، فن آوری اطلاعات و سازمان یادگیرنده نقش بسزایی دارند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 01 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 08 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401