شناسایی شاخص های برنامه کنترل راهبردی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه ازاد اسلامی تهران شمال

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

4 گروه تربیت بدنی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

با توجه به اهمیت برنامه‌ریزی استراتژیک در توسعه مقوله‌های مختلف و از جمله ورزش، ضرورت توجه به این مهم در کشور ما نیز بیش از پیش بر مسئولان کشور واجب است. از اینرو، هدف پژوهش شناسایی شاخص‌های برنامه کنترل راهبردی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود. روش تحقیق کیفی (نظریه داده‌‌بنیاد) بود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند بود. پس از انجام 15 مصاحبه با صاحبنظران، کدها به حد اشباع نظری رسیدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها به صورت همزمان و با استفاده از رویکرد ظاهرشونده گلیزر (1978) صورت گرفت. با انجام فرایند سه‌ گام کدگذاری (باز، انتخابی و نظری) در نهایت برای برنامه کنترل راهبردی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران تعداد 84 کد اولیه غیرتکراری بدست آمد که در قالب 23 مقوله طبقه‎بندی شد. نتایج حاصل از کدگذاری‌ها نشان داد که برنامه کنترل راهبردی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بر مبنای چهار عامل: 1) بازدارنده، 2) تسهیل‌کننده، 3) توسعه‌دهنده و 4) پیامد قرار دارد. لذا زمانی که مکانیسم اثر این عوامل به‌درستی شناسایی و تشخیص داده شود می‎توان شاهد رشد برنامه کنترل راهبردی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می‌شود که همواره به کنترل استراتژیک در کلیه سطوح توجه نمایند. یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیاده-سازی موفقیت‎آمیز کنترل استراتژیک جامع و پویا در سازمان، درونی کردن کنترل و یا به تعبیری ترویج فرهنگ خودکنترلی میان کلیه اعضای وزارت‌خانه است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 15 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 01 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 16 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401