بررسی راهبردها و پیامدهای توسعه بین‌المللی تنیس روی میز ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی، گروه تربیت‌بدنی، مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

3 استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف تحقیق حاضر شناسایی راهبردها و پیامدهای توسعه بین‌المللی تنیس روی میز ‌ایران بود. تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات پست‌مدرن، رویکرد کیفی، ماهیت اکتشافی، استراتژی پدیدارشناسانه و پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود. شیوه جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته بود. جامعه آماری تحقیق خبرگان حوزه تنیس روی میز ازجمله مربیان تیم‌های ملی تنیس روی میز ایران، مدیران ارشد در وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون تنیس روی میز، اعضاء هیئت‌علمی بودند که 16 نفر از آنان به‌عنوان نمونه تحقیق به شیوه گلوله برفی در نظر گرفته شدند. پس از تجزیه و تحلیل و خرد کردن واحدهای معنادار در نهایت 194 گزاره اولیه با مجموع 328 فراوانی آماده دسته‌بندی و تشکیل مقولات شد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که 10 مقوله اصلی در بخش راهبردها شامل راهبردهای ارتباطی، مدیریت منابع انسانی، نظارتی، راهبردهای انگیزشی، اقتصادی، فنی و تخصصی، مدیریتی، فرهنگی، استراتژیک و بین‌المللی و همچنین در بخش پیامدها مقولات اصلی شامل پیامدهای فنی و تخصصی، توسعه تجهیزاتی، انگیزشی، بین‌المللی، بهداشت و سلامت، اقتصادی، اجتماعی و آرمانی کشف و احصاء گردیدند. با توجه به راهبردهای تدوین شده، نمودار درختی راهبردها و پیامدهای توسعه بین‌المللی تنیس روی میز ایران طراحی شد که این نمودار می‌تواند به‌سادگی مورد استفاده مدیران و مسئولین امر قرار گرفته و به‌طور خلاصه راهبردها و مؤلفه‌های اصلی هر راهبرد را به این افراد نشان دهد و آنان را در مسیر برنامه‌ریزی‌های مناسب برای دستیابی به راهبردهای تدوین شده راهنمایی سازد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 15 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 09 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 17 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401