شناسایی عوامل موثر بر توسعه ورزش قهرمانی جودوی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد تهران مرکز

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر توسعه ورزش قهرمانی جودوی جمهوری اسلامی ایران بود. تحقیق حاضر بر اساس نوع هدف، کاربردی و به لحاظ روش، کیفی و با استفاده از تحلیل تم انجام گرفت. جامعۀ آماری شامل؛ مدیران فدراسیون ملی جودو، مربیان و اعضای تیم ملی و صاحب‌نظران حوزه جودو بودند. روش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه‌های نیمه ساختار‌یافته بود. مصاحبه‌ها طی یک پروسه 4 ماهه به صورت غیرحضوری (با توجه به پاندمی کویید 19) انجام گرفت. در نهایت محقق پس از 15 مصاحبه با 15 متخصص به نقطه اشباع نظری رسید. پس از ارزیابی و تجزیه و تحلیل کامل مصاحبه‌ها، نتایج این مطالعه به شناسایی 82 مهفوم پایه در 13 شاخص فرعی و 4 تم اصلی یعنی عوامل محیطی، عوامل مدیریتی، عوامل زیرساختی و عوامل سیاسی منجر شد. در پایان، می‌توان با تقویت ارتباطات بین‌المللی، به‌روزرسانی امکانات و تجهیزات مناسب برای استعدادیابی، سازماندهی مسابقات لیگ، تمرکز بیشتر رسانه‌های گروهی و تبلیغات ورزشی جهت تأمین مسائل مالی و ارتقای کیفی آموزش مربیان در رده‌های سنی مختلف، جهت توسعه ملی جودو جمهوری اسلامی ایران فدراسیون اقدام کرد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 10 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 30 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 29 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401