تدوین مدل سازمان ورزشی نوآور در راستای تحقق سند چشم انداز ایران 1404 و ارتباط آن با عملکرد سازمان های ورزشی منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی. آمل. ایران

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه تربیت بدنی، تهران

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

مسئله نوآوری سازمان های ورزشی در دوران معاصر به عنوان فرایندی اثر بخش بر عملکرد سازمان ارزیابی می شود. هدف از پژوهش تدوین مدل سازمان ورزشی نوآور در راستای تحقق سند چشم انداز ایران 1404 و ارتباط آن با عملکرد سازمان های ورزشی منتخب بود. روش تحقیق از نوع آمیخته بود که بخش کیفی با روش پدیدار شناسی و بخش کمی با پرسشنامه و از نوع توصیفی- همبستگی بود. در بخش کیفی، نمونه‌گیری با استفاده از روش گلوله برفی توسط 15 نفر از اعضای هیات علمی صورت پذیرفت و سه مرحله کدگذاری انجام شد. جهت پاسخگویی به پرسشنامه از روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس هدفمند 324 نفر از دانشجویان و اساتید مدیریت ورزشی استفاده شد. از نرم افزارهای spss25 و نرم افزار pls3 در بخش کمی استفاده گردید. یافته ها: مولفه‌های راهکارهای موثر در ایجاد سازمان ورزشی نوآور شاخص توسعه رویکرد شغلی و آموزشی با ضریب مسیر 0.91 ، موانع توسعه نیز شاخص شعف در رویکرد مشارکتی با ضریب مسیر 0.93 ، عوامل موثر شاخص ویژگی های رفتاری با ضریب مسیر 0.89 وعوامل راهکارها در ایجاد سازمان نوآور با ضریب مسیر 0.75 بیشتر تاثیر را در مولفه های مذکور داشتند. درنهایت نتایج نشان داد که عوامل موثر تاثیرمعناداری بر مدل سازمان ورزشی نوآور درراستای تحقق سند چشم انداز دارد. همچنین منظرمشتری ، منظرمالی ، منظرفرایندهای داخلی، منظریادگیری ورشدوعملکرد سازمان‌های ورزشی می‌باشد در نتیجه می‌توان گفت بین سازمان ورزشی نوآور درراستای تحقق سند چشم انداز ایران 1404 با عملکرد سازمان های ورزشی منتخب ومولفه های آن ارتباط وجود دارد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 27 مهر 1400
  • تاریخ بازنگری: 11 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401