تحلیل عوامل فناورانه/ آموزشی موثر بر ترویج وتوسعه بازی‌های بومی و محلی در استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دبیرتربیت بدنی- اداره آموزش وپرورش بهنمیر

3 استادیار، گروه مدیریت ورشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

هدف پژوهش، شناسایی عوامل فناورانه و آموزشی مؤثر بر توسعه بازی‌های بومی و محلی در استان مازندران بود. روش پژوهش به صورت کیفی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل افراد صاحب‌ نظر در آموزش و پرورش، اداره ورزش و جوانان و هیئت‌های ورزش‌های سنتی و بومی و محلی بودند. برای گردآوری داده‌ها؛ در مرحله اول با بهره‌مندی از سوابق و مستندات داخلی و خارجی که شامل 57 مورد استفاده قرار گرفت. در مرحله دوم با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 30 نفر به عنوان نمونه آماری برای مصاحبه انتخاب شده و تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه انجام شد. نمونه‌گیری در این مرحله به صورت غیرتصادفی از نوع هدفمند و در دسترس بودند. مرحله سوم نیز جامعه آماری که شامل صاحب‌نظران و عوامل اجرایی در بازی‌های بومی و محلی بودند که به تعداد 15 نفر به عنوان نمونه آماری و اعضای گروه دلفی انتخاب شد. برای تعیین روایی 7 نفر از اساتید و دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی انتخاب شده و به تائید آن‌ها رسید. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که؛ سرعت تغییر و تطبیق با فن‌آوری و اطلاعات جدید، اجرای بازی‌های بومی و محلی در قالب درس تربیت‌بدنی در مدارس و دانشگاه , و همچنین اعزام دانش‌آموزان جهت بازدید از جشنواره‌های بازی بومی عوامل اثرگذار در توسعه بازی‌های بومی و محلی بودند. بر اساس نتایج به دست آمده ضروری است که در مدارس در کنار بازی‌های جدید به بازی‌های بومی و محلی با استفاده از فناوری‌های نوین توجه شود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 23 اسفند 1398
  • تاریخ بازنگری: 23 مهر 1399
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401