آینده نگاری ورزش قهرمانی ایران با روش سناریوپردازی و تحلیل اثرات متقابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تربیت بدنی، مرکز تحصیلات تکمیلی، پیام نور، تهران، ایران

2 استاد دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف پژوهش حاضر آینده‌نگاری ورزش قهرمانی ایران با روش سناریوپردازی و تحلیل اثرات متقابل است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش اجرا پیمایشی است. از نظر ماهیت بر اساس روش‌های آینده‌نگاری، در دسته روش‌های کمی و کیفی قرار می‌گیرد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل مرور منابع، مصاحبه، پرسش‌نامه، تکنیک‌های تحلیل اثرات متقابل و سناریو‌پردازی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران فدراسیون‌های ورزش قهرمانی، وزارت ورزش‌و‌جوانان، کمیته ملی المپیک و اساتید مدیریت‌ورزشی، حدود 200 نفر، که از بین آن‌ها 32 خبره ورزشی و دانشگاهی برای نمونه آماری به طور هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسش‌نامه‌ی میزان تاثیرگذاری و میزان قطعیت و دو ماتریس استفاده شد. این پرسش‌نامه‌ها پس از مرور منابع و مصاحبه با کارشناسان طراحی، توسط 11 تن از خبرگان روایی آن‌ها تایید و پایایی آن‌ها با استفاده از آلفای‌کرونباخ به‌ترتیب 967/0 و970/0 به دست آمد. پرسشنامه‌ها هر یک شامل 64 عامل اولیه که از میان آن‌ها با استفاده از آزمون تی‌تک نمونه‌ای 21 عامل مهم‌تر شناسایی شدند. این عوامل در ماتریسی به‌ابعاد 21×21 توسط خبرگان تکمیل، با نرم‌افزار میک‌مک تحلیل و 7 عامل برنامه‌ریزی جامع، سیستم حمایتی مداوم، نظام جامع استعدادیابی، اماکن ورزشی مدرن، بازآموزی مربیان، تمرینات‌علمی و ارزیابی‌عملکرد به عنوان عوامل کلیدی شناسایی شدند. درنهایت با استفاده از نرم‌افزار سناریوویزارد،2 سناریو محتمل و 8 سناریو باورکردنی استخراج و مورد تحلیل قرارگرفتند و پیشنهادشد برای آمادگی مقابله با وضعیت‌هایی که ممکن است در آینده اتفاق بیفتد کارشناسان در برنامه‌ریزی‌های بلند‌مدت خود از تکنیک‌های آینده‌نگاری استفاده‌کنند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 23 فروردین 1399
  • تاریخ بازنگری: 24 شهریور 1399
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401