تاثیر شبکه های اجتماعی ، سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی - دانشگاه تهران پردیس بین المللی کیش

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش، گروه علوم ورزشی

4 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

چکیده

این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها ، توصیفی- پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی و از لحاظ زمانی مقطعی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران کل و معاونین ستادی و کارشناسان رسمی و قراردادی وزارت ورزش و جوانان ایران به تعداد نزدیک به 1000 نفر است. نمونه آماری این پژوهش بر اساس جدول نمونه گیری مورگان 276 نفر است ، برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه گرفته شد که آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 87/0 به دست آمد. جهت تحلیل توصیفی و استنباطی داده ها از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده گردید. جهت سنجش روائی مدل تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده و بر اساس نتایج تحلیل مسیر ارتباط متغیرهای این پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری دارای تاثیر مثبت و معنادار می باشد. همچنین شبکه های اجتماعی بر سرمایه فکری تاثیر مثبت و معنادار دارد. از طرفی سرمایه فکری بر مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنادار دارد. در انتها مشخص شد ،نقش شبکه های اجتماعی بر مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنادار دارد. شاخص های برازش مدل معادلات ساختاری نیز نشان داد که مدل تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 15 اردیبهشت 1399
  • تاریخ بازنگری: 06 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401