تاثیر شبکه های اجتماعی ، سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی - دانشگاه تهران پردیس بین المللی کیش

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش، گروه علوم ورزشی

4 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

چکیده

این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها ، توصیفی- پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی و از لحاظ زمانی مقطعی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران کل و معاونین ستادی و کارشناسان رسمی و قراردادی وزارت ورزش و جوانان ایران به تعداد نزدیک به 1000 نفر است. نمونه آماری این پژوهش بر اساس جدول نمونه گیری مورگان 276 نفر است ، برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه گرفته شد که آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 87/0 به دست آمد. جهت تحلیل توصیفی و استنباطی داده ها از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده گردید. جهت سنجش روائی مدل تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده و بر اساس نتایج تحلیل مسیر ارتباط متغیرهای این پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری دارای تاثیر مثبت و معنادار می باشد. همچنین شبکه های اجتماعی بر سرمایه فکری تاثیر مثبت و معنادار دارد. از طرفی سرمایه فکری بر مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنادار دارد. در انتها مشخص شد ،نقش شبکه های اجتماعی بر مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنادار دارد. شاخص های برازش مدل معادلات ساختاری نیز نشان داد که مدل تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Social Media, Social Capital & Intellectual Capital on Knowledge Management in The Ministry of Sport and Youth

نویسندگان [English]

 • masoud soleimani 1
 • nasroallah sajadi 2
 • Hossein Rajabi Noush Abadi 3
 • mehrzad hamidi 4
1 sport management - tehran university
2 tehran
3 University of Tehran, Kish International Campus, Department of Sport Sciences
4 Associate Professor at Tehran University
چکیده [English]

Abstract

The overall purpose of this study was to evaluate the impact of social Media, social Capital and intellectual capital on knowledge management in the Ministry of Sport . The purpose of this research is applied and in terms of data collection, it is descriptive-survey and in terms of correlation between variables, it is cross-sectional and in terms of time. The statistical population of this study consists of all general managers and deputy and experts of the Ministry of Sport with approximately 1000 people. The statistical sample of this study is based on Morgan's sampling table of 276 persons. Stratified random sampling method was used to select the samples. The validity and reliability of the questionnaire were obtained and Cronbach's alpha was 0.87. For descriptive and inferential analysis of data from SPSS and AMOS was used. To evaluate the validity of the research model, the structural equation modeling method was used and confirmed by the results of path analysis of the variables relationship of this research. The results showed that social capital has a positive and significant effect on intellectual capital. Social media also have a significant and positive impact on intellectual capital. On the other hand, intellectual capital has a positive and significant effect on knowledge management. The results also showed that social capital has a positive and significant effect on knowledge management. Finally, social media have a positive and significant impact on knowledge management. Indicators of structural equation model showed that the model is appropriate fitness.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Social Media
 • Social Capital
 • Intellectual Capital
 • Knowledge Management

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 15 اردیبهشت 1399
 • تاریخ بازنگری: 18 دی 1401
 • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401