شناسایی جذابیت های ورزش زورخانه ای در جذب گردشگران خارجی از دیدگاه راهنمایان گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داشنجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار مدیریت ورزشی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

3 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و برنامه ریزی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی جذابیت‌های ورزش زورخانه‌ای در جذب گردشگران خارجی از دیدگاه راهنمایان گردشگری بود. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، با ماهیت اکتشافی و بر اساس روش تحلیل تماتیک و با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. جامعه‌ی آماری این پژوهش را راهنمایان گردشگری زبان‌های خارجی بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی سیزده نفر از راهنمای گردشگری انتخاب شدند و از نفر هشتم به بعد اشباع نظری حاصل شد. روش اعتبارسنجی پژوهش روایی تفسیری بود. از تجزیه‌وتحلیل داده‌های کیفی 60 کد اولیه به دست آمد که در 15 مقوله محوری قرار گرفتند و درنهایت دو مقوله اصلی جذابیت‌های ورزش زورخانه‌ای حاصل شد. جذابیت‌های ملموس شامل: معماری و دکوراسیون، افزارهای ورزش باستانی، افزارهای غیرورزشی، گردانندگان زورخانه، حرکات جمعی هماهنگ، تلفیق انواع حرکت‌ها، تناسب و زیبایی‌اندام ورزشکاران و همگانی بودن ورزش است. همچنین جذابیت‌های ناملموس شامل مورد: سلسله‌مراتب ورزشکاران در زورخانه، قدمت زیاد زورخانه، تلفیق موسیقی با ورزش، تعلق به کشور ایران، تلفیق ادبیات و ورزش، تلفیق فرهنگ با ورزش و تلفیق مذهب با ورزش می‌شوند. از نتایج حاصل می‌توان در جهت جذب و توسعه گردشگری ورزشی و فرهنگی استفاده نمود و در بازاریابی‌ها با تأکید بر این جذابیت‌ها به ترغیب گردشگران برای سفر به ایران پرداخت. توصیه می‌شود فدراسیون ورزش زورخانه‌ای با همکاری میراث فرهنگی و آژانس‌های گردشگری با استفاده از این ورزش و جذابیت‌های ذکرشده گامی مؤثر در جهت توسعه این ورزش در داخل و خارج از کشور بردارند و بتوانند از جذب گردشگر به اقتصاد کشور کمک نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Zoorkhaneh Sport Attractions for Foreign Tourists the Point of View of Tour Guides

نویسندگان [English]

 • sajad ghasempour 1
 • Javad Shahlaee 2
 • Habib Honari 3
1 M.Sc. Student of Sport management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Associate Professor Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport science, University of Allameh Tabatabaei, Iran
3 Associate Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This objective of this study was to identify the attraction of Zoorkhaneh Sport for foreign tourists from tour guides’ point of view. The present study was conducted on a thematic analysis method using review of interviews. The statistical population of the study consisted of foreign tour guides. Using purposive sampling, 13 tour leaders were selected, of which the theoretical saturation was fulfilled with the 8th individual views. From the analysis of qualitative data, 60 initial codes were obtained, which were divided into 15 central categories, and finally, the two main categories of Zurkhaneh sports attractions were obtained. The validation method of the study was validity-interpretation, in which the study results and feedbacks were presented to the tour leaders and was approved by them. The results showed that the attractions of Zoorkhaneh Sport are divided into two main categories. Tangible attractions, including decoration and architecture, sport instruments, non-sport instruments, Zoorkhaneh authorities, group synchronized exercises, combination of moves, fitness of athletes, and the public state of exercise. Also, intangible attractions included hierarchy of athletes at Zoorkhaneh, antiquity of Zoorkhaneh, combination of sports and music, having roots in Iran, combination of literature and sports, combination of culture with sports, and combination of religion with sports. Hence, it’s recommended that travel agencies, Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Iran, and Zoorkhaneh Federation try to attract tourists and develop this sport across other countries using advertisement and promotion.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Zoorkhaneh Sport attractions
 • attracting tourists
 • foreign tourists
 • tour guides
 • Thematic analysis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 21 خرداد 1399
 • تاریخ بازنگری: 28 شهریور 1399
 • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401