شناسایی جذابیت های ورزش زورخانه ای در جذب گردشگران خارجی از دیدگاه راهنمایان گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داشنجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار مدیریت ورزشی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

3 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و برنامه ریزی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی جذابیت‌های ورزش زورخانه‌ای در جذب گردشگران خارجی از دیدگاه راهنمایان گردشگری بود. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، با ماهیت اکتشافی و بر اساس روش تحلیل تماتیک و با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. جامعه‌ی آماری این پژوهش را راهنمایان گردشگری زبان‌های خارجی بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی سیزده نفر از راهنمای گردشگری انتخاب شدند و از نفر هشتم به بعد اشباع نظری حاصل شد. روش اعتبارسنجی پژوهش روایی تفسیری بود. از تجزیه‌وتحلیل داده‌های کیفی 60 کد اولیه به دست آمد که در 15 مقوله محوری قرار گرفتند و درنهایت دو مقوله اصلی جذابیت‌های ورزش زورخانه‌ای حاصل شد. جذابیت‌های ملموس شامل: معماری و دکوراسیون، افزارهای ورزش باستانی، افزارهای غیرورزشی، گردانندگان زورخانه، حرکات جمعی هماهنگ، تلفیق انواع حرکت‌ها، تناسب و زیبایی‌اندام ورزشکاران و همگانی بودن ورزش است. همچنین جذابیت‌های ناملموس شامل مورد: سلسله‌مراتب ورزشکاران در زورخانه، قدمت زیاد زورخانه، تلفیق موسیقی با ورزش، تعلق به کشور ایران، تلفیق ادبیات و ورزش، تلفیق فرهنگ با ورزش و تلفیق مذهب با ورزش می‌شوند. از نتایج حاصل می‌توان در جهت جذب و توسعه گردشگری ورزشی و فرهنگی استفاده نمود و در بازاریابی‌ها با تأکید بر این جذابیت‌ها به ترغیب گردشگران برای سفر به ایران پرداخت. توصیه می‌شود فدراسیون ورزش زورخانه‌ای با همکاری میراث فرهنگی و آژانس‌های گردشگری با استفاده از این ورزش و جذابیت‌های ذکرشده گامی مؤثر در جهت توسعه این ورزش در داخل و خارج از کشور بردارند و بتوانند از جذب گردشگر به اقتصاد کشور کمک نمایند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 21 خرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 28 شهریور 1399
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401