تدوین مدل ارتباطی بین جهت گیری راهبردی و نوآوری سازمانی با گرایش کارآفرینی در وزارت ورزش و جوانان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی،دانشگاه بوعلی سینا،همدان، ایران

2 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی(استاد سابق دانشگاه بوعلی سینا همدان)

3 استادیار مدیریت ورزشی، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا

4 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل معادلات ساختاری ارتباط بین جهت‌گیری راهبردی و نوآوری سازمانی با گرایش کارآفرینی در وزارت ورزش و جوانان ایران بود. روش پژوهش همبستگی و با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور در سال 1398 به تعداد 890 نفر (569 مرد،321 زن) بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 490 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از 3 پرسشنامه استاندارد جهت گیری استراتژیک مورگان و استرانگ (2003)، پرسشنامه نوآوری سازمانی ناسوشن و همکاران (2011) و پرسشنامه گرایش کارآفرینانه مورگان و هاگس (2007) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد جهت‌گیری استراتژیک و نوآوری سازمانی بر گرایش کارآفرینانه تأثیر معناداری دارند. خروجی‌های نرم افزار AMOS نشان‌دهندۀ مناسب بودن مدل ساختاری بود (میزان شاخص‌های 94/0=GFI،90/0= TLI ، 54/0= PNFI، 92/0= CFI و 078/0= RMSEA نشان‌دهندۀ برازش مدل ساختاری بودند). بر اساس نتایج پژوهش می‌توان اذعان داشت که سازمان‌هایی که جهت‌گیری راهبردی و نوآوری سازمانی را اتخاذ نمایند، بهتـر می-توانند فرصـت‌هـای کارآفرینانـه جـذاب را کشـف، ایجـاد، ارزیـابی و اسـتفاده کننـد، گرایش کارآفرینانه وزارت ورزش و جوانان و دیگر سازمان‌های ورزشی را قـادر می‌سازد تا به طور مؤثر و کارآمـد مزیـت رقـابتی را ایجـاد و تجدید نمایند. همچنین در سازمان‌های ورزشی به مانند سایر سازمان‌ها، مـی‌تـوان فرآینـدهای جهت‌گیری راهبردی را به‌کار برد تا ارزش بـالاتری را بـرای مدیران و مشتریان سازمان ایجاد کرد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 22 خرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 11 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401