تاثیر رهبری تحول آفرین با خلاقیت کارکنان وزارت ورزش و جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز تهران ایران

2 دانشیارگروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تهران ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تاثیر رهبری تحول آفرین با خلاقیت کارکنان وزارت ورزش و جوانان انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر همه کارکنان وزارت ورزش و جوانان به تعداد 1111 نفر بودند. در نهایت، تعداد 013 نفر بهعنوان نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. شایان ذکر است که این پژوهش، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. ابزار پژوهش چهار پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو(4332)، خلاقیت کارکنان جورج و ژو(4331)، خودکارآمدی خلاق کارووفسکی و همکاران(4310) و محیط کار فیزیکی دال و سیلان(4311) بود. روایی صوری و محتوایی ابزار پژوهش توسط گروهی از اساتید صاحبنظر و روایی سازه آن بهوسیله تحلیل عاملی تاییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری تایید گردید. همچنین پایایی پرسشنامهها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ گزارش شد. برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس.، اس.پی.اس.اس. سمپلپاور، آموس و اسمارت پی.ال.اس. استفاده گردید. نتایج نشان داد که رهبری تحول آفرین باعث افزایش خلاقیت کارکنان میشود. همچنین خودکارآمدی خلاق به عنوان یک میانجی و محیط کار فیزیکی به عنوان یک تعدیلکننده در رابطه بین رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان وزارت ورزش و جوانان عمل میکنند. با توجه به نتایج به دست آمده میتوان گفت که مدیران وزارت ورزش و جوانان باید به محیط کار فیزیکی در محل کار و سیاستهای مدیریتی خود توجه بیشتری داشته باشند، این امر موجب میشود که خلاقیت در کارکنان افزایش یابد. همچنین باید مدیران به جنبههای بدنی محیط کار فیزیکی نیز توجه داشته باشند این امر موجب تحریک و افزایش روحیه مثبت در کارکنان می‎شود و تفکر آنها

خلاق‎تر میشود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 03 تیر 1399
  • تاریخ بازنگری: 08 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401