الگوی پارادایمی کیفیت خدمات در گردشگری کوهنوردی و کوهپیمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

با توجه به توسعه جایگاه گردشگری کوهنوردی و کوهپیمایی، توجه ویژه به کیفیت خدمات، برای جلب رضایتمندی گردشگران اهمیت زیادی یافته است. هدف از این پژوهش، تدوین الگوی پارادایمی کیفیت خدمات در گردشگری کوهنوردی و کوهپیمایی است. روش تحقیق- این پژوهش کاربردی بوده و به روش گراندد تئوری به شیوه سیستماتیک (اشتراووس کوربین) انجام شد. گردآوری داده‌ها از طریق مطالعه مبانی نظری، مستندات و مصاحبه نیمه‌ساختار یافته صورت گرفت. مصاحبه‌ها با 25 نفر از افراد متخصص علمی و کوهنوردی از کوهنوردان با تجربه و کم تجربه انجام شد. یافته‌ها- کدهای محوری در پنج طبقه زیر دسته‌بندی و در نهایت الگوی پارادایمی بدست آمد. 1- شرایط علی: الزام‌های قانونی، الزام‌های محیطی و مدیریتی، محیط رقابت، لزوم گسترش ارتباطات، برندسازی، انتظارات ذینفعان و سیاست‌های کلان کشور. 2- شرایط زمینه‌ای: زیرساخت، منابع‌انسانی، مدیریت برنامه‌ریزی، عوامل ماهیتی کوهنوردی و ارتباطات و فناوری اطلاعات. 3- شرایط مداخله‌گر: شرایط رقبا، شرایط محلی، شرایط زیست محیطی، عوامل قانونی و نظارت بر آنها، شرایط فرهنگی/ اجتماعی، نگرش کارکنان، مدیران و ذینفعان، شرایط سیاسی و شرایط اقتصادی. 4- راهبردها: بهبود مدیریت و فرایندها، توسعه منابع ‌انسانی، تبلیغات و برندسازی، ارتقای سطح مشتری مداری، تقویت تعاملات و فرهنگ‌سازی، توسعه زیرساخت‌ها و فناوری، توسعه پایدار و اطلاع‌رسانی. 5- پیامدها: توسعه اقتصادی، پیامدهای بازاریابی، توسعه فرهنگی و بهبود ارتباطات، توسعه پایدار در گردشگری کوهنوردی، افزایش میزان رضایتمندی و تعداد گردشگران.

نتیجه‌گیری- با بکارگیری نتایج تحقیق، متولیان مربوطه می‌توانند در مسیر ارائه خدمات بهتر تلاش کرده و با توسعه مناطق مختلف کوهنوردی در سراسر ایران، از پتانسیل‌های کوهستان در نقاط مختلف بهره‌مند شوند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 20 مهر 1398
  • تاریخ بازنگری: 06 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401