سنجش شایستگی‌های شغلی مدیران روابط عمومی ادارات کل ورزش و جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید چمران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشگاه ایوان کی

4 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر سنجش شایستگی‌های شغلی مدیران روابط عمومی ادارات کل ورزش و جوانان ایران بود. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر استراتژی پیمایشی بود. جامعه آماری شامل تمامی مدیران و کارکنان بخش‌های روابط عمومی در وزارت ورزش و جوانان (25 نفر)، ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها (82 نفر) و ادارات ورزش و جوانان مراکز استان‌ها (53 نفر) بودند. بر اساس روش نمونه‌گیری کل شمار، تمامی افراد جامعه به‌عنوان نمونه انتخاب شدند(160 نفر). به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه شایستگی‌های مدیران روابط عمومی رنجبر (1396) استفاده شد. از مدل‌های تحلیل عاملی تأییدی در نرم‌افزار اموس و آزمون رتبه‌بندی فریدمن در نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد مدل پژوهش، شایستگی‌های شغلی مدیران روابط عمومی ادارات کل ورزش و جوانان را می تواند با سه عامل شایستگی‌های عمومی، اجتماعی و وظیفه‌ای؛ و دوازده بعد شایستگی‌های ادراکی،‌ اقتضائی، اجرایی، کارگروهی، رهبری، شبکه‌سازی، روابط بین فردی با عموم، روابط اجتماعی با عموم، رابطه حرفه‌ای با عموم، مدیریت رویداد، مدیریت ارتباطات بحران و مدیریت وجهه تبیین کند. ضمنا بر اساس نتایج آزمون فریدمن شایستگی‌های مدیران روابط عمومی به ترتیب اولویت عبارت از شامل شایستگی‌های اجتماعی، شایستگی‌های عمومی و شایستگی‌های وظیفه‌ای بودند. برای احراز مدیران روابط عمومی ورزشی نیاز است به شایستگی‌های مناسب حرفه روابط عمومی نگاه شود؛ لذا برای انتخاب مدیران باید به شایستگی‌های عمومی، اجتماعی و وظیفه‌ای آنها توجه لازم صورت گیرد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 23 تیر 1399
  • تاریخ بازنگری: 19 مهر 1399
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401