رابطه نفرت‌پراکنی اینترنتی با امنیت و لذت اجتماعی با تاکید بر نقس میانجی نگرش رسانه‌های اجتماعی در ورزشکاران نوجوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 گروه علوم اجتماعی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه نفرت پراکنی اینترنتی با امنیت و لذت اجتماعی ورزشکاران نوجوان با توجه به نقش میانجی نگرش نسبت به رسانه‌های اجتماعی تدوین شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی ورزشکاران نوجوان می باشند که با توجه به حجم جامعه نامحدود تعداد 384 نفر بر اساس جدول مورگان مطابق با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها پس از تایید روایی و پایایی از پرسشنامه های امنیت و لذت اجتماعی گیلبرت و همکاران (2009)، نگرش رسانه های اجتماعی دیویس (1998) و نفرت پراکنی اینترنتی پاچیکو و میلهویش (2018) استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری) با نرم افزار SPSS و Amos استفاده شد. نتایج نشان داد که «نفرت پراکنی اینترنتی» بر «امنیت و لذت اجتماعی» با ضریب مسیر (31/0-=β) و «نگرش رسانه‌های اجتماعی» ورزشکاران نوجوان با ضریب مسیر (24/0-=β)، تأثیر منفی و معناداری دارند. همچنین «نگرش رسانه‌های اجتماعی» بر «امنیت و لذت اجتماعی» ورزشکاران نوجوان با ضریب مسیر (46/0-=β) تأثیر مثبت و معناداری دارد. در نهایت نتایج حاصل از بررسی نقش متغیر میانجی نشان داد که نگرش رسانه های اجتماعی به واسطه نفرت پراکنی اینترنتی بر امنیت و لذت اجتماعی ورزشکاران نوجوان تأثیر غیرمستقیم و معناداری دارد. یافته‌های پژوهش مسیر را برای بررسی‌های بیشتر در این زمینه خصوصا نفرت پراکنی اینترنتی هموار می‌کند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 12 اسفند 1400
  • تاریخ بازنگری: 08 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 22 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401