طراحی مدل ساختاری موانع اجرای برنامه ریزی راهبردی در فدراسیونهای ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر کل دفتر سیاستگذاری و توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان

چکیده

چکیده

هدف از این پژوهش تدوین مدل ساختاری برای شناسایی موانع اجرای برنامه ریزی راهبردی در فدراسیونهای ورزشی ایران بود. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارشناسان خبره فدراسیونهای ورزشی به تعداد 200 نفر بود. نمونه گیری به روش تمام شمارانجام گرفت و تعداد 177 پرسشنامه جمع آوری گردید. ابزار اندازه‌گیری پژوهش پرسشنامه محقق ساخته حاصل از مصاحبه ها (16 مصاحبه) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصین و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بر روی یک نمونه اولیه 30 نفره با 82/0 تایید شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و در سطح آمار استنباطی تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون رتبه بندی فریدمن و مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Amosنسخه 23 انجام شد. نتایج نشان داد که 11 عامل اصلی موانع اجرای برنامه‌ریزی استراتژیک در فدراسیون‌های ورزشی منتخب ایران را تشکیل می دهند. همچنین، بین موانع اجرای برنامه‌ریزی استراتژیک در فدراسیون‌های ورزشی منتخب ایران از دیدگاه نمونه‌های تحقیق تفاوت معناداری وجود دارد؛ به طوری که «موانع مدیریتی» بالاترین رتبه و «محیط سیاسی و حقوقی» پایین‌ترین رتبه را به خود اختصاص داده‌اند. در نهایت، مدل ساختاری موانع اجرای برنامه ریزی استراتژیک در فدراسیونهای ورزشی ایران تدوین شده و برازش آن مورد تائید قرار گرفت.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 17 اردیبهشت 1398
  • تاریخ بازنگری: 06 تیر 1398
  • تاریخ پذیرش: 12 آبان 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 05 اردیبهشت 1401