شناسایی فرصت‌های کارافرینانه در صنعت ورزش با رویکرد ورزش قهرمانی

چکیده

هدف تحقیق حاضر شناسایی و رتبه‌بندی فرصت‌های کارآفرینانه در صنعت ورزش با رویکرد ورزش قهرمانی می‌باشد. تحقیق از لحاظ استراتژی (راهبرد) کیفی، مبتنی بر تحلیل محتوا با هدف کاربردی و توسعه‌ای بود. جامعه آماری شامل کلیه اساتید دانشگاهی، فارغ‌التحصیلان، دانشجویان گرایش‌های مختلف رشته‌ی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، مدیران سازمانی با تخصص پژوهشی یا اجرایی در حوزه ورزش قهرمانی و رویدادهای ورزشی و آشنا با مبانی کارآفرینی و همچنین کارآفرینان حوزه ورزش قهرمانی می‌باشند که  با روش نمونه‌گیری هدفمند در مجموع 32 نفر مصاحبه نیمه ساختاریافته به روش دلفی در (4) نوبت مشارکت داشتند تا اشباع نظری حاصل گردید. ابزارپژوهش، دستورالعمل برگه‌های کدگذاری محقق‌ساخته بود که روایی آن‌ها توسط متخصصان  و خبرگان دانشگاهی و کارآفرینی یعنی«روایی محتوایی» تأیید شد و پایایی ابزار (برگه‌های کدگذاری) با کمک ضریب توافق بین کدگذاران یعنی ضریب پی‌اسکات (% 95) تعیین گردید. با شناسایی 174 فرصت‌ کارآفرینی در 6 زیرحوزه و رتبه‌بندی آنها نتایج نشان داد درآمد و فعالیت‌های تجاری، فعالیت‌های باشگاه ورزشی و استعدادیابی ورزشی به ترتیب رتبه‌های نخست تا سوم اهمیت زیرحوزه‌ها را داشته‌اند. هزینه پائین شروع کسب‌و‌کار، ظرفیت بالای نوآوری و اشتغال، ایجاد توسعه پایدار، تنوع بالادر زمان و مکان کسب‌و‌کار از ویژگی‌هایی می‌باشند که می‌توان با بررسی فرصت‌ها به آن پی برد و نیروی انسانی در ورزش (فارغ‌التحصیلان و ورزشکاران) به اقتضای توانمندی‌های خود می‌توانند به کارآفرینی مبادرت ورزند. 

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 05 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 05 اردیبهشت 1401