ارائه مدل تاثیرگذاری تعهد کاری کارکنان بر عملکرد شرکت های تولیدی ورزشی در ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل تاثیرگذاری تعهد کاری کارکنان بر یکپارچگی زنجیره تامین و عملکرد شرکت های تولیدی ورزشی در ایران  انجام شد. این پژوهش در زمره پژوهش های ترکیبی، و از نوع اکتشافی متوالی و مدل ابزارسازی بوده که در دو مرحله کیفی و کمی اجرا گردید. جامعه آماری 105 شرکت تولیدی ورزشی متوسط و بزرگ ایران بود که نمونه آماری به تعداد 230 نفر با شیوه تمام شماری از مدیران اجرایی و کارشناسان انتخاب شدند. ابزاراندازه گیری بر اساس ادبیات پژوهش و با تایید خبرگان تدوین و شواهد روایی و پایایی  79/0 در پژوهش بررسی و مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss-19 و الگوی معادلات ساختاری lisrel 8.8 انجام گردید. نتایج نشان داد مدل ارایه شده پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است، به علاوه تعهد کاری کارکنان بطور مستقیم و غیر مستقیم بر عملکرد شرکت های تولیدی ورزشی در ایران تاثیرگذار است، یکپارچگی زنجیره تامین بر عملکرد شرکت های تولیدی ورزشی در ایران تاثیرگذار است. یافته ها حاکی از آن بود که تعهدکاری کارکنان به واسطه یکپارچگی زنجیره تامین می تواند عملکرد شرکت های تولیدی ورزشی ایران را تحت تاثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 05 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 05 اردیبهشت 1401