تحلیل جنسیت بازیکنان و ارایه مدل نقش میانجی گری نگرش ورزشی دررابطه علی نظریه اسنادی باجهت گیری ورزشی لیگ والیبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر تربت بدنی

2 استاد

چکیده

برای کسب پیروزی در مسابقات، هزینه و زمان زیادی صرف میشود.با هر پیروزی، مردم علاقه‌مند به آن تیم، غرق در شادمانی شده و احساس غرور می‌کنند. بنابراین ضرورت دارد عواملی که در پیروزی و شکست تیم ها مؤثرند، شناخته شده ومورد بررسی قرار بگیرند. (باقرزاده 1395). هدف این مطالعه تبین نقش میانجی گری نگرش ورزشی در رابطه علی نظریه اسنادی باجهت گیری ورزشی بازیکنان لیگ والیبال ایران براساس جنسیت بازیکنان وارایه مدل بود.روش تحقیق توصیفی و کاربردی، جامعه آماری بازیکنان لیگ والیبال ایران درقالب 24 تیم و288نفر بودند. ابزار تحقیق شامل 3 پرسشنامه سبک های اسنادی، نگرش ورزشی ویلیس و جهت گیری ورزشی بود.از آمارتوصیفی وآزمون رگرسیون ،t، پیرسون، فریدمن، واریانس، واتسون و معادلات ساختاری برای مدل سازی استفاده گردید. نتایج نشان داد. الویت بندی مولفه های نگرش ورزشی در زنان رتبه اول مربوط به مولفه موفقیت، رتبه دوم مربوط به مولفه قدرت و رتبه سوم مربوط به مولفه اجتناب از شکست می باشد.اما در مردان رتبه اول مربوط به مولفه قدرت، رتبه دوم مربوط به مولفه موفقیت و رتبه سوم مربوط به مولفه اجتناب از شکست می باشد. بین رتبه های مولفه های جهت گیری ورزشی هیچگونه تفاوت معناداری وجود ندارد. در هر دو جنسیت مولفه هدف گرایی تا حدودی بالاتر اما در زنان مولفه رقابت جویی و در مردان مولفه پیروزگرایی در درجه دوم اهمیت قرار دارد.الویت بندی مولفه های سبک های اسنادی رتبه اول مربوط به مولفه خوش بینانه، رتبه دوم مربوط به مولفه بدبینانه می باشد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 23 مهر 1397
  • تاریخ بازنگری: 06 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 05 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 05 اردیبهشت 1401