نقش نظام پیشنهادات در میزان شفافیت و بالندگی سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانش آموخته دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه خوارزمی، تهران ، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی ایوانکی، سمنان، ایران.

4 دانش‌آموخته دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش نظام پیشنهادات در میزان شفافیت و بالندگی سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز (160 نفر) بود و بر اساس روش نمونه‌گیری کل شمار، تمامی افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند که تعداد 133  پرسشنامه جمع آوری شد. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های بالندگی سازمانی جمشیدی (1386)، شفافیت سازمانی راولینز (2008) و نظام پیشنهادات سهرابی (1392) استفاده شد. در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی برای طبقه‌بندی داده‌ها و در آمار استنباطی از آزمون‌های همبستگی پیرسون در نرم‌افزار SPSS و مدلسازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار AMOS استفاده شد. نتایج نشان دادند بین نظام پیشنهادات و شفافیت سازمانی با بالندگی سازمانی و بین نظام پیشنهادات با شفافیت سازمانی تاثیر مثبت معناداری وجود دارد. بر اساس نتایج مدل تحقیق مشخص شد که نظام پیشنهادات بر شفافیت سازمانی، نظام پیشنهادات بر بالندگی سازمانی و شفافیت سازمانی بر بالندگی سازمانی اثر مثبت معناداری داشتند. همچنین مشاهده شد که شفافیت سازمانی در ارتباط بین نظام پیشنهادات و بالندگی سازمانی نقش میانجی دارد. بنابراین با توجه به نتایج تحقیق می‌توان گفت که پیاده‌سازی و استقرار یک نظام پیشنهادی اثربخش و کارآمد و قرارگیری اطلاعات و داده‌های مورد نیاز کارکنان در راستای شکل دادن به نظرات و پیشنهادهای مفید سازمانی می‌تواند منجر به رشد مستمر و دستیابی به بالندگی سازمانی شود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 05 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 05 اردیبهشت 1401