شناسایی موانع بازاریابی ورزش حرفه‌ای زنان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1دانشجوی دکترا، مدیریت ورزشی، پردیس بین الملل کیش/ دانشگاه تهران، ایران

چکیده

 اهمیت و ضرورت ورزش بانوان و گسترش حضور آنان در رویدادهای ملی و بین­المللی، توجه به بازاریابی ورزشی به عنوان مهمترین اصل در جذب حامیان مالی ضروری به نظر می­رسد. هدف از این پژوهش شناسایی موانع بازاریابی ورزش حرفه­ای زنان ایران بود. تحقیق از نوع کاربردی، با روش کیفی و بر مبنای نظریه زمینه­ای انجام گرفت. برای جمع­آوری داده­ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را مدیران و صاحبنظران ورزش کشور تشکیل دادند. حجم نمونه در این رویکرد در حین کار مشخص می­شود که در این تحقیق تعداد 14 مصاحبه انجام گرفت. برای انجام سه مرحله کدگذاری و تحلیل داده­ها از نرم افزار مکس کیو دا پرو 12.3 استفاده شد. تعداد 100 کد باز و 11 مفهوم اصلی شناسایی شد که در نهایت در 6  مقوله کلی طبقه­بندی شد. این مقولات شامل: موانع فرهنگی- اجتماعی، اندیشه­های حکومتی، موانع حقوقی- قانونی و عرفی، موانع مدیریتی و سازمانی، پوشش رسانه­ای و ضعف در سیستم بازاریابی ورزش بود. راهکارهای ارائه شده نشان داد استفاده از الگوی بازاریابی علمی و تخصصی بومی شده و متناسب با محیط ورزش حرفه­ای زنان کشور لازم به نظر می­رسد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 05 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 05 اردیبهشت 1401