طراحی الگوی امکان سنجی اجرای آموزش های مجازی در ادارات ورزش و جوانان کشور ( مورد مطالعه : اداره کل ورزش و جوانان فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

اداره کل ورزش و جوانان فارس

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی الگوی امکان سنجی اجرای آموزش های مجازی در اداره کل ورزش و جوانان فارس انجام شد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی بوده و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، با رویکرد کمی-کیفی (آمیخته ) انجام گرفته است.جامعه آماری در بخش کیفی شامل افراد خبره درحوزه استقرار آموزش مجازی و دربخش کمی شامل تمامی مدیران و کارکنان ورزش و جوانان در استان فارس بود. حجم نمونه در بخش کیفی با توجه به اصل اشباع ( 20نفر) و در بخش کمی به روش سرشماری 328 نفر برآورد شد. برای انتخاب نمونه در بخش کیفی از نمونه گیری هدفمند و دربخش کمی از نمونه گیری طبقه ای استفاده شد. ابزار گرد آوری دادها ،دربخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختمند ودر بخش کمی، پرسش نامه محقق ساخته برمبنای مقیاس پنج گزینه ای لیکرت بود. روایی صوری پرسش نامه با توجه به نظر متخصصان مناسب گزارش شد. پایایی پرسش نامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 84/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل دادها در بخش کیفی از کد گذاری باز و کد گذاری محوری و در بخش کمی از آزمون های کولموگروف و اسمیرنوف، تحلیل عامل اکتشافی ، تحلیل عامل تاییدی و t تک نمونه ای استفاده شد.نتایج به دست آمده به شناسایی 6 بعد و13 مولفه و57 شاخص منجر شد که نام گذاری آن ها بر اساس مبانی نظری شکل گرفت.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 25 خرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 08 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 05 اردیبهشت 1401