آثار ماده‌های قانونی (88 و 27) بر عملکرد اجرایی هیات‌های ورزشی استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران*

2 2- دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر تحلیلی بر آثار ماده­های قانونی (ماده 88 و 27) بر عملکرد اجرایی هیات­های ورزشی استان اصفهان بود. روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی بود که به روش میدانی اجرا شد. جامعه­ی آﻣﺎری شامل کلیه مدیران و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 265 نفر به عنوان نمونه آماری بصورت تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته­ای بود که روایی محتوی آن ضمن بررسی دقیق متون و ادبیات تحقیق، پس از نظرخواهی از اساتید و متخصصین (10 نفر) تایید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (94/0) محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و روش­های آمار استنباطی (تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم) استفاده شد. همچنین تجزیه و تحلیل‌ها در این تحقیق توسط نرم‌افزار Spss نسخه 22 و نرم­افزار Lisrel انجام گرفت. نتایج این تحقیق حاکی از این بود که خصوصی­سازی در ورزش در ابعاد گوناگون، اثرات مثبت مختلفی بر جامعه می­گذارد که از مهمترین آثار آن می­توان به ترتیب به اثرات اقتصادی - اجتماعی (90/0)، کارایی پویا و چابکی سازمانی (89/0)، تمرکززدایی (86/0)، رضایت مشتریان (82/0)، اشتغال­زایی (78/0) و افزایش رقابت (67/0) اشاره نمود. در پایان برای بهبودی هر چه بیشتر آثار خصوصی­سازی، همکاری همه جانبه بخش دولتی به حذف هر گونه بازدارنده اداری و مالی از سر راه توسعه بخش خصوصی و فرهنگ­سازی در این زمینه پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 19 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 19 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 19 اردیبهشت 1401