شناسایی عوامل مؤثر در طراحی الگوی جامع دوره حرفه‌ای فوتبال در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران( نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

 شواهد حاکی از این است که در سال های اخیر فوتبال به عنوان رشته ای پر طرفدار شناخته شده است از این رو مدیران به دلیل دردست نداشتن طرحی جامع برای دوره حرفه­ای فوتبال و توسعه منابع انسانی در این حوزه با چالش هایی مواجه می­گردند. هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر در طراحی الگوی جامع دوره حرفه­ای در ایران است. این پژوهش از نوع پژوهش­های کاربردی است و به روش کـــــیفی با اسـتفاده از نظریه­پردازی داده بنیاد نجام پذیرفته است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر در طراحی الگوی دوره حرفه­ای فوتبال بود. به این منظور برای شناسایی عوامل اصلی ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه­ای و مطالعه مقالات مرتبط زوایای اصلی روشن شد، سپس با استفاده از مصاحبه عوامل اصلی شناسایی گردیدند. جامعه­ی آماری تحقیق متشکل از 7 مربی، 7داور و 16 بازیکن بود. شرکت­کنندگان به گونه­ای انتخاب شدند تا طیف وسیعی از اطلاعات مربوط به تجربه دوره حرفه­ای در فوتبال قابل شناسایی و استخراج باشد.  این افراد با استفاده از روش غیر تصادفی، گلوله برفی انتخاب شدند و به صورت تک تک در محل کار افراد مورد مصاحبه قرار گرفتند. تعداد افراد  انتخابی بر اساس اشباع نظری ادامه یافت  و از نفر 21 به بعد با موارد تکراری برخورد شد و مصاحبه تا نفر 30 به منظور اطمینان از یافته­های  مصاحبه ادامه پیدا کرد. سپس  داده­ها با استفاده از کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی تجزیه و تحلیل شدند. در نهایت 7 مقوله (عوامل سازمانی، عوامل دولتی، عوامل فردی، عوامل رفتاری، عوامل انگیزشی، روابط میان منابع انسانی، پیامد)، 12 مفهوم (امکانات و تسهیلات، منابع انسانی، ساختار مالی، برنامه ریزی و مدیریت، نقش دولت­مردان، نقش خانواده، نقش فرد، رفتارهای اکتسابی در طول دوره، ایجاد انگیزه در طول دوره حرفه­ای، ارتباط افراد با یکدیگر، پیامدهای منفی، پیامدهای مثبت) 114 عامل مهم در ارائه الگوی جامع فوتبال حرفه­ای یافت گردید. پیشنهاد می شود که به منظور طراحی الگوی دوره حرفه­ای فوتبال عوامل یافت شده در نظر گرفته شوند و مسئولان در جهت بهبود و توسعه وضعیت منابع انسانی و شرایط دوره حرفه ای گام بردارند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 19 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 19 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 19 اردیبهشت 1401