مدلسازی معادلات ساختاری برند‌سازی صنعت پوشاک ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. دانشجوی دکتری، مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، گیلان، رشت

چکیده

هدف این پژوهش مدلسازی معادلات ساختاری برند‌سازی صنعت پوشاک ورزشی ایران بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و کارشناسان شرکت­های تولیدی ورزشی و متخصصان حوزه مدیریت ورزشی و صنعت ورزش بودند که نمونه آماری به‌صورت دردسترس انتخاب شدند (181 نفر). جهت جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و روایی صوری پرسشنامه توسط صاحب­نظران (17 نفر)، تائید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (89/0) و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها و بررسی برازش مدل از مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار PLS3-SPSS24 استفاده ‌شده است. نتایج نشان داد که تمامی ضرایب معنی‌داری t از 96/1 بزرگ‌تر هستند که این امر معنی‌دار بودن تمامی سؤالات و روابط میان متغیرها را در سطح اطمینان 95% تائید می‌سازد. به‌طور کلی با توجه به نتایج پژوهش می­توان گفت برپایه این مدل، می­توان به ارزیابی عینی از سطح فعالیت‌های مدیریت در هر شرکت­های تولیدات ورزشی پرداخت و اطلاعات علمی در زمینه اقدامات مناسبی را که باید سازمان­های ورزشی برای برندسازی انجام دهند، فراهم ساخت.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 19 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 19 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 19 اردیبهشت 1401