شناسایی مزایا و معایب به‌کارگیری مدیران جوان در سازمان‌های دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

جوانان درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند؛ این موضوع مزیت برجسته‌ای، برای کشور ایران نسبت به سایر کشور‌های جهان محسوب می‌شود. جوانان، آینده‌ساز کشور هستند و می‌بایست برای آموزش و به‌کارگماری آنان در پست‌های مدیریتی برنامه‌ریزی نمود. در سال‌های اخیر جوان‌گرایی و به‌کارگماری منابع انسانی جوان در پست‌های مدیریتی کشور، موضوع مهمی برای کشور ما تلقی شده است، به‌گونه‌ای که بسیاری از مسئولان به این مهم توجه نموده‌‌اند. اما باید توجه کرد که به‌کارگیری جوانان در پست‌های مدیریتی همانند شمشیر دو لبه، مزایا و معایب خاص خود را دارد. استراتژی این پژوهش کیفی که مبتنی بر فلسفه تفسیر‌گرایی است و رویکرد استقرایی دارد، تحلیل مضمون است. هدف از این پژوهشِ کاربردی، رصد مزایا و معایب به‌کارگیری و اعتماد به جوانان در پست‌های مدیریتی کشور است. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته و عمیق با 19 نفر از مدیران سازمان‌های دولتی در سال 1400 گردآوری شدند و تحلیل آنها با استفاده از روش تحلیل مضمون صورت گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد که مزایای به‌کارگیری منابع انسانی جوان در پست‌های مدیریتی؛ پویایی و شور و شوق زیاد، آشنایی با دانش و فناوری‌های روز، تسهیل‌کننده تغییر و نوآوری، داشتن حس همکاری و مشارکت و جوان‌گرایی است. همچنین معایب آن بی‌تجربگی، واکنش احساسی و تند در مواجهه با مسائل، واقع‌گرایی کمتر، تفکر سیستمی کمتر و تاب‌آوری پایین و اقتدار کمتر است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 23 اسفند 1400
  • تاریخ بازنگری: 26 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 19 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 20 اردیبهشت 1401