شناسایی عوامل موثر بر دیپلماسی ورزشی ایران با رویکرد تحلیل کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد قزوین، قزوین

2 مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، تهران

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر دیپلماسی ورزشی ایران با رویکرد تحلیل کیفی بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا انجام شد. جامعه آماری پژوهش را صاحب‌نظران حوزه دیپلماسی ورزشی تشکیل می‌دادند. جهت نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک نمونه‌گیری گلوله برفی استفاده شد و نمونه‌گیری تا جایی تداوم یافت که پژوهش به اشباع نظری و کفایت رسید (11 نفر). همچنین جهت گردآوری داده‌ها از مصاحبه عمیق استفاده شد. سؤالات این مصاحبه به صورت باز و کلی و بر مبنای اهداف تحقیق تعیین شد. در این پژوهش برای اندازه‌گیری روایی و پایایی ابزار پژوهش از معیارهای «گوبا» و «لینکلن» استفاده شد. سرانجام در این تحقیق جهت تحلیل داده‌های کیفی از نرم‌افزار Maxqda نسخه 12 استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه‌ها نشان داد دیپلماسی ورزشی از دو طریق دیپلماسی ورزش جهت راهبری ورزشی و دیپلماسی ورزشی متأثر از عوامل سیاسی تعریف می‌شود. همچنین مشخص گردید پیش‌نیازهای دیپلماسی ورزشی ترکیبی از مقوله‌های فرعی کسب کرسی‌های بین-المللی در ورزش، داشتن نقشۀ راه برای راهبران دیپلماسی در عرصه بین‌المللی، جریان‌سازی، ظرفیت‌های اولیه برای مسئولان روابط بین‌الملل، بسترسازی، تدوین برنامه راهبردی، سرمایه‌گذاری در جهت ارتقاء قدرت نرم و آگاهی بین‌المللی است. به موجب این نتیجه به راهبران و دستندرکاران دیپلماسی ورزشی پیشنهاد می‌گردد با فراهم سازی بستر مناسب برای عوامل مؤثر بر دیپلماسی ورزشی موجبات اثربخش‌تر کردن این عوامل بیش از پیش فراهم سازند تا از این طریق شاهد پویایی و توسعه این قدرت نرم در عرصه بین‌المللی بود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 26 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 04 مرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 24 اردیبهشت 1401