بررسی تأثیر عوامل مدیریت جهادی برالتزام رفتاری مدیران‌ ورزشی کشور بر پایة رهنمودهای رهبر انقلاب در ورزش کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل مدیریت جهادی برالتزام رفتاری مدیران ورزشی کشور بر پایة رهنمودهای رهبر انقلاب در ورزش کشور بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و جامعة آماری شامل کلیة مدیران ارشد کشور (900 =N) که با استفاده از روش تصادفی ساده و بر اساس جدول کوکران نمونة آماری پژوهش تعیین شد (300 =n). ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامة محقق ساخته که در بخش نقش رسانه‌های جمعی 23 سؤال در 3 خرده مقیاس (بعد ساختاری، بعد زمینه ای و بعد اخلاق گرایی) و در بخش التزام رفتاری 12سؤال تنظیم و تدوین شد. روایی پرسش‌نامه با استفاده از روایی محتوایی و روایی سازه و پایایی از ضریب پایایی آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج نشان داد ماتریس همبستگی نشان داد که بیشترین همبستگی بین متغیرهای بعد اخلاق گرایی و التزام رفتاری (587/0) و کمترین همبستگی بین متغیر‌های التزام رفتاری و بعد زمینه‌ای (342/0) می‌باشد. همچنین بیشترین تأثیر مستقیم مربوط به مسیر مدیریت جهادی– التزام رفتاری و کمترین تأثیر مستقیم مربوط به مسیر بعد ساختاری– مدیریت جهادی است و مدل ارائه شده دارای برازش مناسبی است. بنابراین مدیریت جهادی در سازمان به معنی سازمانی بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی است که به واسطه داشتن ویژگی‌ها و شاخص‌های خاصی زمینه ظهور تلاش معنوی را فراهم کرده و با افزایش انگیزه مدیران و کارکنان، زمینه مشارکت و تلاش بی وقفه را در آن‌ها در راستای اهداف سازمان فراهم می آورد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 16 فروردین 1399
  • تاریخ بازنگری: 31 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 03 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 24 اردیبهشت 1401