مدل نهادینه سازی جو اخلاقی در فوتبال حرفه ای ایران با رویکرد داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل نهادینه سازی جو اخلاقی در فوتبال حرفه ای ایران بود. پژوهش با رویکرد کیفی، به روش داده بنیاد، بر اساس نمونه گیری هدفمند و با استفاده از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختارمند و تا اشباع نظری (23 مصاحبه) صورت پذیرفت. تحلیل داده ها بر اساس رویکرد اشتراوس و کوربین (کد گذاری های باز، محوری و انتخابی) انجام پذیرفت. مفاهیم شناسایی شده در قالب شش مقوله 1. شرایط علّی (عوامل شخصیتی، اخلاقی و فردی) ؛ 2. مقوله مرکزی (نهادینه سازی جو اخلاقی در فوتبال حرفه ای ایران)؛ 3. راهبردها (فرهنگ سازی، آموزش، شایسته سالاری، درآمدزا کردن باشگاه ها، توسعه زیر ساخت ها، شفاف سازی، وضع قوانین تشویقی و تنبیهی، ساماندهی کانون های هواداران، نهادینه کردن نظارت و کنترل و تلطیف محیط ورزشگاه ها)؛ 4. عوامل زمینه ای (عوامل مالی، فرهنگی – اجتماعی، ساختاری و زیرساختی)؛ 5. عوامل مداخله گر (شرایط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و قضایی)؛ و 6. پیامدها (بروز مخالفت ها، بار ملی و تجهیزاتی، فوتبال پاک، توسعه فنی و اقتصادی و افزایش گرایش به ورزش) دسته بندی و مدل پژوهش ایجاد شد. بنا بر نتایج پژوهش به مدیران امر پیشنهاد می شود با استفاده از مدل ارائه شده و برنامه ریزی و تصمیم گیری مناسب، ضمن کاستن از معضلات اخلاقی، در مسیر نهادینه سازی جو اخلاقی در فوتبال حرفه ای ایران قدم بردارند و به محققان آتی، تحقیق در مورد تأثیر مستقل هر یک از عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در جو اخلاقی فوتبال حرفه ای ایران پیشنهاد می گردد

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 27 تیر 1399
  • تاریخ بازنگری: 22 مهر 1399
  • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 24 اردیبهشت 1401