تدوین برنامه استراتژیک توریسم پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 2. استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.(نویسنده مسئول)

3 3. استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی و تدوین برنامه استراتژیک برنامه استراتژیک توریسم پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. در این پژوهش پس از مطالعه اسناد و مدارک، جمع‌آوری اطلاعات از خبرگان توریسم پزشکی ورزشی و مدیریت ورزشی انجام شد. نمونه­گیری به روش تمام شمار انجام شد که تعداد نمونه‌ها برابر با 112 نفر بودند. نتایج تحقیق نشان داد که صنعت توریسم پزشکی ورزشی کشور از 10 قوت، 14 ضعف، 10 فرصت و 12 تهدید در حوزه‌های مختلف برخوردار می‌باشد که برای رتبه‌بندی هر کدام از آن‌ها از آزمون فریدمن در سطح 05/0>p استفاده شد. ماتریس عوامل درونی صنعت توریسم پزشکی ورزشی نشان داد که مجموع نمرات ماتریس 927/2 می‌باشد که نشان دهنده غلبه قوت‌ها بر ضعف‌های صنعت توریسم پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. همچنین ماتریس عوامل بیرونی صنعت توریسم پزشکی ورزشی نشان داد که مجموع نمرات ماتریس بیرونی 573/1 می‌باشد که نشان دهنده غلبه تهدیدها بر فرصت‌های محیطی در این صنعت می‌باشد. نتیجه کلی اینکه تحلیل ماتریس داخلی و خارجی نشان دهنده آن است که صنعت توریسم پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ موقعیت استراتژیک در موقعیت ST قرار دارد و به عبارت دیگر می‌توان گفت که به دلیل چیرگی قوت­ها بر ضعف‌ها و توانایی صنعت توریسم پزشکی ورزشی کشور و همچنین تلاش برای غلبه بر تهدیدهای پیش‌بینی­‌شده، اتخاذ استراتژی‌های رقابتی، بهترین گزینه برای رشد و توسعه این صنعت می‌باشد؛ و لازم به ذکر است که برای اجرای استراتژی مذکور تکیه بر توانمندی نیروهای انسانی متعهد و متخصص رمز موفقیت کشور در این حوزه محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 24 اردیبهشت 1401