تحلیل رقابت پذیری گردشگری ورزشی مقاصد گردشگری استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، تحلیل رقابت پذیری گردشگری ورزشی مقاصد گردشگری استان گلستان در مقایسه با دیگر استان های کشور مخصوصا استان های گیلان و مازندران است. روش این پژوهش، توصیفی پیمایشی است. جامعه هدف این پژوهش شامل اساتید حوزه مدیریت ورزشی و گردشگری، مسئولین و کارشناسان حوزه گردشگری و ورزش استان گلستان بودند. پرسشنامه طراحی شده بعد از تایید پایایی و روایی، به صورت حضوری و غیر حضوری بین 200 نفر از متخصصین به صورت هدفمند توزیع شد. تحلیل داده ها با روش معادلات ساختاری مبنی بر واریانس با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شده است. نتایج نشان داد که متغیرهای عوامل و منابع پشتیبان با ضریب تعیین 546/0، منابع و جاذبه های محوری با ضریب تعیین 511/0، خدمات گردشگری با ضریب تعیین 495/0، زیرساخت های عمومی با ضریب تعیین 422/0، برنامه ریزی و سیاست گذاری ها با ضریب تعیین 410/0 و مدیریت مقصد گردشگری با ضریب تعیین 373/0 به ترتیب می توانند بیشترین تأثیر را در کسب مزیت رقابتی استان گلستان برای توسعه گردشگری ورزشی داشته باشند. لذا وضعیت توسعه و کیفیت شاخص های رقابت پذیری گردشگری ورزشی با توجه به موقعیت قرارگیری استان گلستان در شمال کشور و با وجود قابلیت ها و جاذبه های طبیعی گردشگری ورزشی، مطلوب نیست. عدم وجود برنامه های استراتژیک و یکپارچه، ضعف زیرساخت ها، اقامتگاه و هتل ها، تبلیغات و بازاریابی، مانع از رشد و شکوفایی گردشگری ورزشی در منطقه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Competitiveness analysis of sports tourism Golestan tourism destinations

نویسنده [English]

  • Abdul Hamid Zeytoonli
Assistant Professor, Department of Sport Management, Payame Noor University, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to analyze the competitiveness of sports tourism in Golestan province compared to Gilan and Mazandaran provinces. The method of this research is descriptive survey. The target population of this study included professors in the field of sports and tourism management, officials and experts in the field of tourism and sports in Golestan province. The designed questionnaire, after confirming the reliability and validity, was distributed in person and in absentia among 200 experts in a targeted manner. Data analysis was performed by structural equation based on variance using Smart PLS software. The results showed that the variables of supporting factors and resources with a coefficient of determination of 0.546, resources and central attractions with a coefficient of determination of 0.511, tourism services with a coefficient of determination of 495, public infrastructure with a coefficient of determination of 4242 Policies with a coefficient of determination of 0.410 and management of tourism destinations with a coefficient of determination of 0.373, respectively, can have the greatest impact on gaining a competitive advantage in Golestan province for the development of sports tourism. Therefore, the development status and quality of sports tourism competitiveness indicators are not favorable due to the location of Golestan province in the north of the country and despite the capabilities and natural attractions of sports tourism. Lack of strategic and integrated plans, weak infrastructure, accommodation and hotels, advertising and marketing, have hindered the growth and prosperity of sports tourism in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capabilities
  • Competitive Advantage
  • Sports Tourism
  • Golestan Province

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 03 شهریور 1399
  • تاریخ بازنگری: 12 دی 1399
  • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 24 اردیبهشت 1401