تحلیل رقابت پذیری گردشگری ورزشی مقاصد گردشگری استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، تحلیل رقابت پذیری گردشگری ورزشی مقاصد گردشگری استان گلستان در مقایسه با دیگر استان های کشور مخصوصا استان های گیلان و مازندران است. روش این پژوهش، توصیفی پیمایشی است. جامعه هدف این پژوهش شامل اساتید حوزه مدیریت ورزشی و گردشگری، مسئولین و کارشناسان حوزه گردشگری و ورزش استان گلستان بودند. پرسشنامه طراحی شده بعد از تایید پایایی و روایی، به صورت حضوری و غیر حضوری بین 200 نفر از متخصصین به صورت هدفمند توزیع شد. تحلیل داده ها با روش معادلات ساختاری مبنی بر واریانس با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شده است. نتایج نشان داد که متغیرهای عوامل و منابع پشتیبان با ضریب تعیین 546/0، منابع و جاذبه های محوری با ضریب تعیین 511/0، خدمات گردشگری با ضریب تعیین 495/0، زیرساخت های عمومی با ضریب تعیین 422/0، برنامه ریزی و سیاست گذاری ها با ضریب تعیین 410/0 و مدیریت مقصد گردشگری با ضریب تعیین 373/0 به ترتیب می توانند بیشترین تأثیر را در کسب مزیت رقابتی استان گلستان برای توسعه گردشگری ورزشی داشته باشند. لذا وضعیت توسعه و کیفیت شاخص های رقابت پذیری گردشگری ورزشی با توجه به موقعیت قرارگیری استان گلستان در شمال کشور و با وجود قابلیت ها و جاذبه های طبیعی گردشگری ورزشی، مطلوب نیست. عدم وجود برنامه های استراتژیک و یکپارچه، ضعف زیرساخت ها، اقامتگاه و هتل ها، تبلیغات و بازاریابی، مانع از رشد و شکوفایی گردشگری ورزشی در منطقه شده است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 03 شهریور 1399
  • تاریخ بازنگری: 12 دی 1399
  • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 24 اردیبهشت 1401