شناسایی عوامل موثر مدیریت استعداد در ورزش هندبال ایران با رهیافت داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران

2 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار مدیریت ورزشی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

4 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و برنامه ریزی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل برنامه‌ریزی، جذب و انتخاب مدیریت استعداد در ورزش هندبال ایران بود. این تحقیق، از دسته تحقیقات کیفی می‌باشد که به‌صورت بنیادی انجام گرفته است. گردآوری داده‌ها با استفاده از مطالعه اسناد و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان حوزه هندبال انجام گرفت که به روش نمونه‌گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. داده‌ها با استفاده از کدگذاری‌ باز، محوری و گزینشی تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها بیانگر وجود 28 مفهوم مؤثر در بخش برنامه‌ریزی استعداد بود که در هشت مؤلفه؛ ارتباط و تعامل با نهادها، ساختار سازمانی مناسب، تنظیم برنامه جامع و عملیاتی، ارزیابی و نگرش سیستماتیک، تدوین مدل یکپارچه ساختارمند و اجرایی، افزایش بودجه و منابع مالی، انجام مطالعات آمایشی و پژوهشی، آموزش نیروی انسانی دسته‌بندی شدند. در بخش جذب استعداد، 25 مفهوم مؤثر در شش مؤلفه؛ تبلیغات رسانه‌ای، تبلیغات و برندسازی هندبالی، نقش آموزش و پرورش، نقش دانشگاه‌ها و سایر ارگان‌ها، نقش بعد همگانی هندبال، نقش بعد تخصصی هندبال طبقه‌بندی شدند. همچنین در بخش انتخاب استعداد نیز، 28 مفهوم مؤثر در در هشت مؤلفه؛ عوامل سازمانی، آزمون ها و شاخص های استعدادیابی، عوامل ژنتیک، برگزاری مسابقات، عوامل اجتماعی- ذهنی، مهارت جسمانی و حرکتی، نقش مربیان استعدادیاب، امکانات و تجهیزات طبقه‌بندی شدند. براساس نتایج تحقیق، راهبردهای؛ ارتباط و تعامل با آموزش و پرورش، ثبات مدیریت و برنامه، پوشش رسانه‌ای، حمایت از مربیان و قهرمانان هندبال، اعتبار و مناسب بودن آزمون ها و شاخص‌های استعدادیابی، بودجه و منابع مالی کافی، می‌تواند کمک‌رسان مسئولین حاکمیّتی در راستای مدیریت استعداد هندبال کشور باشد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 12 مرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 16 آبان 1399
  • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 24 اردیبهشت 1401