بررسی و اولویت‌بندی عوامل ورزشی مؤثر بر موفقیت ورزشکاران استان تهران برای کسب سهمیه بازی‌های المپیک توکیو 2020

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم ورزشی

2 دکتری، مدیریت ورزشی، سبزوار، ایران

3 استادیار، مدیریت ورزشی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت ورشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی و اولویت‌بندی عوامل ورزشی مؤثر بر موفقیت ورزشکاران استان تهران برای کسب سهمیه بازی‌های المپیک توکیو 2020 بود. روش پژوهش حاضر، روش آمیخته بود. جامعه آماری این پژوهش را اعضای هیأت علمی تربیت‌بدنی و علوم‌ورزشی (به‎ویژه گرایش مدیریت ورزشی)، مدیران‌ارشد کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران و رؤسای فدراسیون‌های ورزشی و هیأت‌های ورزشی استان تهران تشکیل می‌دادند که تعداد نمونه آماری نیز تا حد رسیدن به اشباع نظری (29 نفر) برای مصاحبه ادامه‌یافت. در بخش کمی، پرسشنامه نهایی بین 25 نفر از خبرگان توزیع‎ و با استفاده از آنتروپی شانون، وزن‌دهی و اولویت‌بندی هر کدام از عوامل انجام‌شد. نتایج نشان داد 98 شاخص ورزشی می‌تواند بر موفقیت ورزشکاران استان تهران برای کسب سهمیه بازی‌های المپیک توکیو 2020 مؤثر باشد. تحلیل‌های انجام‌شده شاخص‌ها را در 3 سطح کلان، میانی و خرد طبقه‌بندی کرد که سطح کلان مربوط به محیط پیرامونی (جامعه)، سطح میانی مربوط به سازمان‌های ورزشی (فدراسیون‌ها و کمیته ملی المپیک، ادارات کل ورزش و جوانان و غیره) و سطح خرد مربوط به خود ورزشکار است؛ سطح خرد به‌طور مستقیم و سطوح میانی و کلان به طور غیرمستقیم در موفقیت ورزشکاران مؤثر هستند. در این میان سهم سطوح خرد، میانی و کلان به‌ترتیب 49، 31 و 18 شاخص بود. پیشنهاد می‌شود مسئولان ورزشی به‌منظور موفقیت ورزشکاران توجه خود را روی این شاخص‌ها متمرکز کرده و با اجرایی کردن آن‌ها گام‌های مؤثری جهت دستیابی به این هدف بردارند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 03 اسفند 1398
  • تاریخ بازنگری: 22 آذر 1399
  • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 24 اردیبهشت 1401