شناسایی و هنجاریابی عوامل موثر در تجارت الکترونیک فدراسیون فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 دانشیارگروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و هنجاریابی عوامل موثر در تجارت الکترونیک فدراسیون فوتبال ایران بود. روش تحقیق حاضر با توجه به هدف تحقیق آمیخته یا به عبارتی ترکیبی است. در این تحقیق ابتدا روش کیفی و سپس روش کمی می باشد. جامعه آماری شامل دو بخش بود، جامعه آماری در بخش کیفی شامل اساتید دانشگاه، کارشناسان و صاحب نظران بودند. رشته تحصیلی و داشتن تالیفات علمی مرتبط با موضوع، دارا بودن سمت‌های مدیریتی و تجارب اجرایی در حوزه جامعه تجارت الکترونیک و کارشناسان حوزه بازاریابی ورزشی صاحب‌نظران بود. روش نمونه‌گیری به صورت نمونه‌گیری غیر احتمالی، با انتخاب هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی استفاده شد. اندازه نمونه در این پژوهش بر مبنای شاخص اشباع نظری برابر با 17 نفر بود، همچنین در بخش کمی کارشناسان بازاریابی، بازاریابی ورزشی، آی تی و کارشناسان فدارسیون بودند. بر این اساس 370 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری در مرحله کیفی مصاحبه باز بود و بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزنینشی که کمک نرم‌افزار Maxqda نسخه 202 تحلیل شد و در بخش کمی نیز ابزار پژوهش شامل پرسشنامه مستخرج از کدهای بخش کیفی بود که این قسمت نیز با نرم افزار AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. . بر مبنای تحلیل داده‌ها 99 مفهوم اولیه، 19 مقوله اصلی و 6 هسته اصلی شناسایی شد. سپس 6 قضیه نظری براساس مدل پارادایمی نظریه داده بنیاد برای مدل سازی تجارت الکترونیک فدراسیون فوتبال مطرح شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and standardization of effective factors in e-commerce of the Iranian Football Federation

نویسندگان [English]

 • zahra abdolvahabi 1
 • mehdi kohandel 2
 • abbas khodayari 2
 • Ali Zarei 3
1 Ph.D. Student of Sports Management, Islamic Azad University of Karaj
2 Associate Professor of Sports Management, Islamic Azad University of Karaj
3 Associate Professor of Sports Management, Islamic Azad University of Tehran Center
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify and standardize the effective factors in e-commerce of the Iranian Football Federation. The method of the present research is mixed or in other words, combined according to the purpose of the research. In this research, first the qualitative method and then the quantitative method. The statistical population consisted of two parts. The statistical population in the qualitative part included university professors, experts and thinkers. The field of study and having related scientific writings related to the subject, having managerial positions and executive experiences in the field of e-commerce community and experts in the field of sports marketing were among the criteria for selecting the initial list of experts. Sampling method was used as non-probability sampling, with purposeful selection and with maximum variability or heterogeneity. The sample size in this study was based on the theoretical saturation index of 17 people also in the quantitative section were marketing experts, sports marketing, IT and federation experts.Based on this 370 people were selected as a sample. The measurement tool in the qualitative stage of the interview was open and based on three stages of open, axial and selective coding which was analyzed with the help of Maxqda software version 202.Was analyzed with AMOS software. . Based on data analysis, 99 basic concepts, 19 main categories and 6 core were identified. Then 6 theoretical theorems based on the paradigm model of the data theory of the foundation for modeling e-commerce of the Football Federation were proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Identification and standardization
 • e-commerce
 • Football Federation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 28 مهر 1399
 • تاریخ بازنگری: 24 آبان 1399
 • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 24 اردیبهشت 1401