شناسایی و هنجاریابی عوامل موثر در تجارت الکترونیک فدراسیون فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی کرج

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی کرج

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و هنجاریابی عوامل موثر در تجارت الکترونیک فدراسیون فوتبال ایران بود. روش تحقیق حاضر با توجه به هدف تحقیق آمیخته یا به عبارتی ترکیبی است. در این تحقیق ابتدا روش کیفی و سپس روش کمی می باشد. جامعه آماری شامل دو بخش بود، جامعه آماری در بخش کیفی شامل اساتید دانشگاه، کارشناسان و صاحب نظران بودند. رشته تحصیلی و داشتن تالیفات علمی مرتبط با موضوع، دارا بودن سمت‌های مدیریتی و تجارب اجرایی در حوزه جامعه تجارت الکترونیک و کارشناسان حوزه بازاریابی ورزشی صاحب‌نظران بود. روش نمونه‌گیری به صورت نمونه‌گیری غیر احتمالی، با انتخاب هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی استفاده شد. اندازه نمونه در این پژوهش بر مبنای شاخص اشباع نظری برابر با 17 نفر بود، همچنین در بخش کمی کارشناسان بازاریابی، بازاریابی ورزشی، آی تی و کارشناسان فدارسیون بودند. بر این اساس 370 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری در مرحله کیفی مصاحبه باز بود و بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزنینشی که کمک نرم‌افزار Maxqda نسخه 202 تحلیل شد و در بخش کمی نیز ابزار پژوهش شامل پرسشنامه مستخرج از کدهای بخش کیفی بود که این قسمت نیز با نرم افزار AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. . بر مبنای تحلیل داده‌ها 99 مفهوم اولیه، 19 مقوله اصلی و 6 هسته اصلی شناسایی شد. سپس 6 قضیه نظری براساس مدل پارادایمی نظریه داده بنیاد برای مدل سازی تجارت الکترونیک فدراسیون فوتبال مطرح شد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 28 مهر 1399
  • تاریخ بازنگری: 24 آبان 1399
  • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 24 اردیبهشت 1401