حکمرانی مطلوب در ساختار ورزش قهرمانی کشور با رویکرد گراندد تئوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد آیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد آیت آلله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

3 استادیار دانشگاه هنر

4 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگو حکمرانی مطلوب در ساختار ورزش قهرمانی کشور انجام شده است. روش تحقیق به شیوه کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل افراد دارای سابقه مدیریت در سطوح مدیریت کلان ورزش کشور، خبرگان و سیاست گذاران ورزش کشور، اساتید مدیریت ورزشی که در زمیته تحقیق مقاله یا تالیفاتی داشتند می باشد که نظرات 15 نفر از خبرگان تا رسیدن به حد اشباع نظری به شکل کاملاً غیراحتمالی و با بهره گیری از تکنیک های هدفمند نظری و گلوله برفی انتخاب شد. پایایی مصاحبه‌ها به روش مطالعه توافق درون موضوعی 82/0 بدست آمد. در مجموع 214 گزاره مفهومی از کد باز و 12 محور از فرایند ارتباط بین کدها و 10 کد انتخابی جهت توسعه پدیده اصلی ایجاد شد. نتایج نشان داد ده عامل ساختار پایدار و با ثبات، ساختار عادلانه، ساختار دموکراتیک، ارتباطات شبکه ای، هم‌ریختی ساختار، تدوین مسیر استراتژیک، تصمیم گیری مشارکتی ارزیابی و نظارت، دیدگاه سیستمی، ساختار حامی‌گری بر ساختار ورزش قهرمانی کشور تاثیر دارد. از اینرو پیشنهاد می‌شود تدوین اسناد ساختار حکمرانی بر اساس فرایند دموکراتیک، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری، همسو بودن تصمیم گیری سه نهاد دولت، بخش خصوصی و مردم، مشارکت نهادهای غیر دولتی در تصمیم گیری، تقویض اختیار بر اساس تفاوت های قدرت انجام پذیرد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 28 مهر 1399
  • تاریخ بازنگری: 08 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 24 اردیبهشت 1401