تدوین الگوی مفهومی توسعه حرفه‌ای مدیران در سازمان‌های ورزشی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد همدان

2 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش تدوین الگوی مفهومی توسعه حرفه‌ای مدیران در سازمان‌های ورزشی کشور بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش منابع انسانی (مدیران و اساتید) و منابع اطلاعاتی (کتاب‌ها، مقالات، اسناد و..) بود. نمونه‌گیری به تعداد قابل کفایت و با روش قضاوتی بر مبنای رسیدن به اشباع نظری انجام شد (20 نفر و 57 سند). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه‌ای نظامند و مصاحبه‌های اکتشافی ساختارمند بود. روایی ابزار و چارچوب براساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان ارزیابی و تایید گردید. جهت تحلیل یافته‌ها از روش کدگذاری مفهومی چندمرحله‌ای با رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شد. چارچوب مفهومی پژوهش شامل 74 مولفه، 16 بُعد و 6 سطح بود. سطوح مدل به ترتیب توالی اثرگذاری-اثرپذیری متغیرهای آن‌ها شامل؛ الزمات حرفه‌ای‌گرایی مدیریت در ورزش (2 بُعد)، کارآمدسازی سیستم تربیت مدیران ورزشی (3 بُعد)، استراتژی‌های توسعه حرفه‌ای(3 بُعد)، ظرفیت‌سازی سیستمی توسعه حرفه‌ای (3 بُعد)، توسعه حرفه‌ای مدیران ورزشی (3 بُعد) و کارکردهای توسعه حرفه‌ای مدیران (2 بُعد) بود. براساس یافته‌های پژوهش می‌توان گفت توسعه حرفه‌ای مدیران ورزشی، یک فرایند چندبعدی است که نتایج آن حاصل برآیند اثر بین عوامل مربوط به سطوح مدل می‌باشد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 16 آبان 1399
  • تاریخ بازنگری: 26 بهمن 1399
  • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 24 اردیبهشت 1401