تاثیر ترس از سرقت اینترنتی هویت مشتری بر قصد خرید آنلاین محصولات ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، گروه مدیریت ورزشی

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گروه مدیریت ورزشی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گروه مدیریت ورزشی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر تاثیر ترس از سرقت اینترنتی هویت مشتری بر قصد خرید آنلاین محصولات ورزشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مشتریان فروشگاه­های ورزشی آنلاین تشکیل دادند. به منظور برآورد حجم نمونه از نرم­افزار تعیین حجم نمونه اس.پی.اس.اس. سمپل­پاور استفاده شد، بر همین مبنا حجم نمونه تعداد 330 نفر برآورد گردید. این پژوهش، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی و مدل­یابی معادلات ساختاری می­باشد. برای جمع­آوری داده­ها از سه پرسشنامه مربوط به اطلاعات شخصی،  پرسشنامه 12 سوالی ترس از سرقت اینترنتی هویت هیل و همکاران (2015) و پرسشنامه 10 سوالی قصد خرید آنلاین لی و همکاران (2015) استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی ابزار پژوهش توسط گروهی از اساتید صاحب­نظر و روایی سازه آن به ­وسیله تحلیل عاملی تاییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری تأیید گردید. همچنین پایایی پرسشنامه­ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 82/0 و 85/0 گزارش شد. برای تجزیه­و­تحلیل­ داده­ها از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس.، اس.پی.اس.اس. سمپل­پاور  و  آموس استفاده گردید. نتایج یافته­ها بیانگر آن بود که با افزایش ترس از سرقت اینترنتی هویت، قصد خرید آنلاین با شدتی قوی کاهش می‌یابد. به طور کلی می­توان گفت که مشتریان امروزه نه تنها انتظار خدمات مناسب و با ارزش را دارند بلکه خواستار صداقت و نیکخواهی نیز هستند. بنابراین با فراهم شدن بهینه چنین متغیرهای است که احتمالاً قصد خرید آنلاین مشتریان به طور مثبت ترغیب می­شود. بر اساس نتایج حاصل از پیشنهاد می‎گردد هر شش ماه یکبار مدیران وب سایت­های خود را به روز رسانی کنند، تا میزان امنیت بالا رود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 24 اردیبهشت 1401